Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-01-15 08:36:35
Powrót do projektu

"Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko".

status:


Projekt zakłada utworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego ścieżki edukacyjno- przyrodniczej oraz montaż szklarni o powierzchni 25 m2.

Projekt ma zaspokoić zaspokajać potrzeby dzieci związane z zainteresowaniami przyrodniczymi, rozbudzać ciekawość poznawczą w kierunku rozumienia otaczającej przyrody, doskonalić umiejętność obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej, wyrabiać właściwy stosunek do ochrony środowiska poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych. Chcemy kształtować również umiejętność obserwacji i wnioskowania oraz rozwijać zainteresowania proekologiczne.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.948550403336
szerokość geograficzna: 52.244546996121

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ul. Deotymy 52

Istotne informacje o lokalizacji

Teren na istniejącym placu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 209 - nr ew. działki 69, 72 z obrębu 6-06-09. Teren pod opieką konserwatora.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt "Tropami przyrody" stanowi kontynuację projektu "Zabawa bez granic - integracyjny plac zabaw", który będzie realizowany w 2016 r. Zakłada on udostępnienie placu zabaw dzieciom zdrowym oraz z niepełnosprawnością ruchową zamieszkującym na terenie Koła. Montaż oddzielnej furtki i ogrodzenia spowoduje, że teren będzie ogólnodostępny niezależnie od dostępności przedszkola. Każde dziecko przychodzące się pobawić będzie mogło także w ramach projektu "Tropami przyrody" zdobyć wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej, uczyć się jak żyć w zgodzie z przyrodą. Będzie miało możliwość pogłębiania świadomości kultury ekologicznej.


Pełny opis projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie 5 przystanków tematycznych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi. Będą to: tablice edukacyjne "Jaki to ptak?", "Gady i płazy", "Jaki to owad?", "Jakie to zwierzęta?", "Drzewa"; Dendrofon - gra terenowa polegająca na wydobywaniu nietypowych dźwięków z dobranych pod względem akustycznym fragmentów różnorodnych gatunków drzew; Stacja Meteorologiczna; Gra edukacyjna "Kostki wiedzy", Hotel dla owadów w pniu brzozy. Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom niepełnosprawnym ruchowo na korzystanie w pełni z założeń projektu oraz optymalnie wykorzystać teren ogrodu.

Projekt ścieżki opracowany został tak, aby dzieci mogły z niego korzystać o każdej porze roku i przy tej okazji poznawały i obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. W ogrodzie powstaną miejsca zwane "stacjami". Każda stacja jest miejscem do obserwacji, przeżywania, działania i doświadczania.

Szklarnia będzie żywą pracownią, w której dzieci będą mogły prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, a także będą miały zapewniony kontakt z przyrodą. W wyniku prowadzonych na terenie ogrodu obserwacji przyrodniczych dzieci miałyby możliwość uświadomienia sobie, że istnieje ścisła zależność między działaniem człowieka, środowiskiem a zdrowiem. Wzbogaciłyby swoja wiedzę przyrodnicza i wykształciły postawy proekologiczne. Dzieci będą mogły poznawać przyrodę za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku i smaku. Chcemy u dzieci korzystających z tego projektu kształtować wrażliwość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za stan przyrody.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to projekt, łączący w sobie wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim edukacyjny, ekologiczny i integracyjny. Edukacyjny, bowiem ogród będzie miejscem nie tylko nauki teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Ekologiczny wymiar projektu to m.in. pokazanie oddziaływania na środowisko każdej naszej czynności i doświadczenie, jak za pomocą kształtowania terenu oraz odpowiednich nasadzeń jesteśmy w stanie stwarzać odpowiednia odpowiednią przestrzeń do życia dla wielu cennych gatunków roślin, w tym także dla człowieka. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zakłada tworzenie przez samorząd warunków zapewniających pełne uczestnictwo wżyciu społeczności lokalnej.

Rozbudowa istniejącej infrastruktury o szklarnię oraz ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną, będzie zgodna z zasadą włączania do życia społecznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Koszt projektu - 8000,00 zł,

- zniwelowanie części terenu - zlikwidowanie górki - 10000,00 zł,

- położenie chodników - 8000,00 zł,

- zegar słoneczny - 200,00 zł,

- szklarnia - 10000,00 zł,

- stacja meteorologiczna - 3000,00 zł,

- hotel dla owadów w pniu brzozy - 3 x 100 zł = 300,00 zł,

- gra edukacyjna kostki wiedzy - 3 x 2600 zł = 7800,00 zł,

- dendrofon - 1800,00 zł,

- tablica informacyjna - 1200,00 zł,

- tablice edukacyjne ("Jaki to ptak?", "Gady i płazy", "Jaki to owad?", "Jakie to zwierzęta?", "Drzewa") - 5 x 2600 zł = 13000,00 zł,

- kosz na śmieci - 800,00 zł,

- ławka ze stolikiem - 2 x 2400 zł = 48000,00 zł,

- stojak na dziecięce rowery - 1000,00 zł,

- ławka parkowa - 3 x 1000 zł = 3000,00 zł,

- płotki wokół szklarni, zegara słonecznego, stacji meteo - 3000,00 zł,

- domek narzędziowy do przechowywania narzędzi, doniczek, węży do podlewania itp. - 5000,00 zł,

- skrzynie do sadzenia rozsad wraz z ziemią x 4 - 500,00 zł,

- rozsady, rośliny do posadzenia w szklarni - 600,00 zł,

- wąż ogrodniczy - 2 x 50 m x 250 zł = 500,00 zł (ujęcie wody znajduje się daleko od tej części ogrodu),

- zwijacz do węża ogrodowego - 2 x 50 zł = 500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 83 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki