Autor projektu - zmiany z 2016-03-14 00:02:47
Powrót do projektu

Warsztaty przygotowania do pracy

status:


Uruchomienie darmowego cyklu warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy, realizowanych w Domu Kultury "Wygoda". Projekt zakłada zatrudnienie na umowę cywilno-prawną 2 wykwalifikowanych pracowników, prowadzących cykle warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy, zwłaszcza pierwszej pracy. Każdy z 10 cykli pomógłby 10-20 osobom w pozyskaniu zdolności niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy o pracę.

Lokalizacja na mapie


Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu Dom Kultury "Wygoda", ul. Koniecpolska 14,

Jednostki podległe pod Urząd Dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

Dom Kultury "Wygoda" jest przestrzenią, w której mogą być realizowane warsztaty i zajęcia dla mieszkańców Dzielnicy. Czas otwarcia Domu Kultury jest ściśle uzależniony od odbywających się na jego terenie zajęć. Jest to idealny obiekt do wykorzystania na realizację warsztatów pomagających bezrobotnym mieszkańcom przygotowanie się do podjęcia pracy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, który ukończył 15 rok życia, uczy się lub jest bezrobotny, poszukuje pracy i/lub chce podjąć pracę, zwłaszcza pierwszą pracę. Projekt skierowany również do kobiet, które po okresie przebywania z dzieckiem/dziećmi w domu, niekoniecznie na urlopie wychowawczym, chcą podjąć się pracy zawodowej.


Pełny opis projektu

Projekt polega na zatrudnieniu na umowę cywilno-prawną 2 wykwalifikowanych pracowników, którzy przygotowaliby program Warsztatów a następnie przeprowadzili cykle dwudniowych warsztatów z zakresu przygotowania do podjęcia pracy. Warsztaty odbywałyby się cyklicznie przez 8 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy wakacji (lipiec, sierpień) oraz ferii zimowych (styczeń, grudzień). Zajęcia by się odbywały popołudniami, po godzinie 14 przez 4-6 godzin w zależności od wybranej przez realizatorów formy zajęć. W jednym cyklu zajęć uczestniczyłoby 10-20 osób po uprzednim zgłoszeniu na przygotowanym wcześniej formularzu zgłoszeniowym.

Warsztaty obejmowały by następujące zagadnienia:

- Pisanie życiorysu (CV);

- Pisanie listu motywacyjnego;

- Autoprezentację, w tym dykcja i mowa ciała;

- Podnoszenie samooceny;

- Radzenie sobie ze stresem;

- Rozmowa o pracę;

- Wymagania pracodawców;

- Pojęcia mobbingu, molestowania seksualnego w środowisku pracy;

- itp.

Zatrudnieni na umowę cywilno-prawną w ramach projektu pracownicy przygotowaliby komplet materiałów szkoleniowych, przeprowadzili zajęcia, w tym przedstawiliby prezentacje i/lub filmy szkoleniowe. Osoby te musiałaby wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu kursów o podobnym charakterze, na przykład certyfikaty coacha, trenera interpersonalnego itp.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Dzielnicy nie jest zapewniona dostateczna forma pomocy w przygotowaniu do podjęcia pracy, zwłaszcza młodzieży ani osobom niepełnoletnim, chcącym podjąć pracę sezonową. Taka pomoc jest jak podanie przysłowiowej wędki biednemu, która pomoże mu zapewnić start w trudnej sytuacji życiowej, w tym powrocie do pracy po długim okresie bezrobocia, lub pobycie w domu i wychowywaniu dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 000 zł Koszt materiałów (50zł x 10 cykli x 20 osób na warsztatach)

9 000 zł Koszt pracownika (czas przygotowania planu warsztatów, materiałów + realizacja warsztatów

10 cykli x 2 dni x 6 godzin);

9 000 zł Koszt drugiego pracownika (analogicznie do powyższego); 12 000 zł Koszty eksploatacyjne użyczenia Sali (10 cykli);


Całkowity koszt projektu: 40 28 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki