Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-15 16:07:12
Powrót do projektu

Zielona Targowa

status:


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0389149189
szerokość geograficzna: 52.251574264325

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Targowa

Istotne informacje o lokalizacji

Północnopraski odcinek ulicy Targowej (od linii kolejowej do Al. Solidarności).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Targowej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane. Można takżeNasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, wiśnia piłkowana ‘Kanzan’klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Żywopłoty lub bluszcz mógłby zostać posadzony wzdłuż płotków (ekranów) ciągnących się wzdłuż torów tramwajowych. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, runianka japońska 'Green Carpet’, irga ‘Dammera Major’).Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Targowej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku, np. przed wejściem do Muzeum Warszawskiej Pragi. Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Targowej roślinnością, uwzględniającej powyższy projekt, winno być poprzedzone konsultacjami społecznymi, w ramach których mieszkańcy mogliby przedstawić swoje preferencje co do urządzania zieleni wzdłuż Targowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Targowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Drzewa, krzewy, a nawet kwiaty zamknięte w donicach, a nie posadzone bezpośrednio do gruntu wydają się rozwiązaniem prowizorycznym. Donice niewiele różniące się od poustawianych obok koszy na śmiecie, stanowi obecnie istotny "wystrój" ulicy Targowej. Należy docelowo usunąć.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Targowej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Targowej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie 50 drzew - 75 000,00 zł

Posadzenie 1000 m bieżących żywopłotu - 90 000,00 zł (wyliczenie pozwala na posadzenie ok. 1000 m bieżących jednorzędowego żywopłotu, niemniej dla uzyskania odpowiedniego efektu należy posadzić żywopłot w 2-3 rzędach)

Posadzenie bluszczu wzdłuż 1000 m płotków - 30 000,00 zł

Urządzenie 500 m2 rabat kwiatowych - 125 000,00 zł

Koszt tzw. „rozpłytowania” chodnika, demontaż oraz wywiezienie słupków i donic - 20 000,00 zł

Ustawienie 50 ławek z oparciami - 50 000,00 zł

Ustawienie 30 koszy na śmieci i 20 koszy na psie odchody - 25 000,00 zł

Przeprowadzenie konsultacji społecznych - 20 50 000,00 zł

Przygotowanie projektu zagospodarowania zielenią - 20 000,00 zł

Akcja promocyjna - w tym przygotowanie i dystrybucja ankiet do mieszkańców - 5 000,00 złPrzyjęte ilości nasadzeń i obiektów małej architektury są umowne i służą jedynie do kosztorysowania. Jeśli szacunkowe ceny jednostkowe okażą się zbyt niskie, należy ograniczyć ilość poszczególnych elementow, ale w żadnym wypadku nie szukać oszczędności w niższej jakości materiale szkółkarskim, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do przesunięć środków między pozycjami lub wprowadzenia nowych elementów spójnych z opisem projektu.
Całkowity koszt projektu: 435 490 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Na koszty eksploatacji będą składać się sprzątanie, podlewanie, konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 30 000,00 zł

Załączniki