Autor projektu - zmiany z 2016-03-04 09:21:00
Powrót do projektu

Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białołęka, bezpieczne dzieci

status:


Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów napraw we wszystkich obiektach budowlanych, gdzie w których swoją siedzibę mają szkoły w dzielnicy Białołęka(obszar 1), odnośnie spełnienia wymogu art.61pkt.1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę wymóg utrzymywania i użytkowania obiektów w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych w zakresie wymagań podstawowychlub przedszkola. Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy większych naprawach i remontach (np. wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian), które realnie zagrażają życiu dzieci. Wykaz elementów powstanie na podstawie oględzin osób uprawnionych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.933246612549
szerokość geograficzna: 52.341212621548

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

1. Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11 Warszawa

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 Warszawa

3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" ul. Feliksa Pancera 3 Warszawa

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Warszawa

5. Przedszkole nr 76 im. "Warsa i Sawy" ul. Odkryta 18 Warszawa

6. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka i Szkoła Podstawowa nr 314 ul. Porajów 3 Warszawa

7. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" ul. Strumykowa 17 Warszawa

8. Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21 Warszawa

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a Warszawa

10. Zespół Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1 Warszawa

11. Szkoła Podstawowa nr 118 ul. Leszczynowa 5 Warszawa

12. Gimnazjum nr 121 ul. Płużnicka 4 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówKontrola obiektów budowlanych, w których zlokalizowane są szkoły,

Projekt dotyczy wszystkich placówek oświatowych w dzielnicy, które są zlokalizowane na terenie należącym do miasta stołecznego Warszawy. Ponadto naprawie będą podlegać również elementy znajdujące się na ogólnodostępnym terenie przyszkolnym. Z racji objęcia projektem wszystkich szkół, a co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa wszystkich dzieci, projekt jest ogólnodostępny. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa dzieci. Wykrycie ewentualnych zaniechań w zakresie spełnienia wymagań podstawowych poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci, a co za tym idzie również poczucie bezpieczeństwa ich rodzin, jak również całego społeczeństwa. Kontrole i naprawy odbędą się we wszystkich szkołach dzielnicy, które są zlokalizowane na terenie należącym do miasta. Z racji objęcia projektem wszystkich szkół, a co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa wszystkich dzieci, projekt jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów napraw we wszystkich obiektach budowlanych, w których gdzie swoją siedzibę mają szkoły w dzielnicy Białołęka (obszar 1), odnośnie spełnienia wymogu art. 61 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę wymóg utrzymywania i użytkowania obiektów w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych m. in. w zakresie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania. Zakres kontroli będzie dotyczył przede wszystkim sprawdzenia elementów konstrukcji oraz elementów wykończeniowych w obiektach szkolnych, w szczególności sprawdzenia: bezpiecznego utrzymania stanu stropów, ścian, słupów, biegów schodowych; odspojenia tynków; nienaruszenia struktury attyk, gzymsów, poszycia dachowego; poprawności zamocowania stolarki drzwiowej i okiennej; stabilności mocowania balustrad i poręczy; poprawności bezpiecznego utrzymania stanu konstrukcji placów zabaw oraz innych obiektów przeznaczonych do korzystania przez dzieci i zlokalizowanych na terenie szkoły. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wykonawca projektu wykona naprawę tych elementów. Zakres proponowanej kontroli różni się znacząco od zakresu kontroli okresowej (tzw. „rocznej” lub „półrocznej) o której mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zakres kontroli okresowej obejmuje przede wszystkim sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a więc przede wszystkim elementów budynku zewnętrznych. Zakres kontroli proponowanej w projekcie będzie obejmował przede wszystkim kontrolę elementów wewnątrz budynku. Ocena stanu elementów wewnętrznych jest często pomijana w kontrolach okresowych, co może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci.placówki oświatowe oraz na terenie przyszkolnym. Nie obejmuje się naprawą tych fragmentów działki, które nie należą do m.st. Warszawy (w przypadku obiektów, które są zlokalizowane na kilku działkach o różnym statusie prawnym). Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy kontrolach okresowych oraz większych naprawach i remontach, a które jednak realnie zagrażają życiu i zdrowiu dzieci. Z racji małej skali tych elementów często ich naprawę powierza się dyrektorom z własnego budżetu szkoły w ramach konserwacji bieżącej, na co brakuje pieniędzy. Są to np. wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu, brak oznakowania progów, małych ogrodzeń, poluzowane drzwiczki szafek szkolnych. Określa się to mianem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z art.5ust.1pkt.1lit.c ustawy Prawo budowlane.

Przewiduje się dwa etapy:

1)przeprowadzenie oględzin w/w obiektów przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykrycia wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania. Zadaniem w/w osoby byłoby sporządzenie protokołu zawierającego wszystkie elementy zakwalifikowane do naprawy z uszeregowaniem ich od najbardziej do najmniej niebezpiecznych. Dodatkowo należałoby załączyć zdjęcia jednoznacznie określające lokalizację tych elementów, sugerowany sposób naprawy oraz obmiar robót (określający jednostkową ilość robót/materiałów do wykonania przy naprawie każdego elementu). Termin wykonania 30.05.2017r.

2)drugi etap (naprawa) przeprowadza się na podstawie wytycznych protokołu z pkt.1. Dokonuje się wyboru najlepszej oferty na podstawie sporządzonego obmiaru robót. Dokonuje się naprawy elementów stwarzających największe zagrożenie (zgodnie z protokołem). Przewiduje się naprawę około 150 drobnych elementów w każdej szkole, po około 100złotych za każdy element. W przypadku konieczności wykonania napraw droższych niż 100zł liczba elementów naprawianych ulega zmniejszeniu. Jeśli szacowany budżet okaże się zbyt mały nie wykonuje się naprawy elementów najmniej zagrażających bezpieczeństwu. Dokładna wycena zostanie sporządzona po wykonaniu protokołu z pkt.1. Wykonawca sporządza dokumentację (m.in. fotograficzną) potwierdzającą wykonanie założonych robót.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zły stan techniczny drobnych elementów budynku (które często są pomijane przy kontrolach okresowych) stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla dzieci. Można wymienić przykładowe i bardzo typowe w szkołach elementy (zdjęcia w załączniku): wystające zardzewiałe pręty stalowe (zagrożenie utraty oka), postrzępione krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu (waga około 60 kg/1 m2), masywne elementy na wysokości głowy dziecka (można zabezpieczyć je miękkim materiałem), niskie fragmenty ogrodzenia lub nieoznakowane stopnie (zagrożenie upadkiem). Każdy z tych elementów może doprowadzić do utraty życia lub zdrowia naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby nasze dzieci były narażone na takie niebezpieczeństwo upadku wyżej wspomnianych elementów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przyjmuje się, że statystycznie w każdej szkole pilnej naprawie będzie podlegać ok. 2x2 m2 odspojonego tynku/zniszczonej ściany, ok. 2x2 m2 zdewastowanych drzwi/okien, ok. 3x8 m2 uszkodzonego stropu. Jeśli w jakiejś szkole nie stwierdzi się w/w defektów odpowiednio większą powierzchnię będzie można wyremontować w innej szkole. Wówczas wstępny kosztorys: 11 szkół x ( 1000 zł/ kontrolę + naprawy za 18 130,55 zł/ za szkołę ) = 191 305,50 zł. Wykonawcę wybiera się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca podaję cenę jednostkową za wykonanie naprawy wyżej wymienionych elementów. Decyduje kryterium ceny. Łączny metraż naprawianych elementów w dzielnicy nie może przekroczyć kwoty 191 305,50 zł. W załączniku podaje się kosztorys szczegółowy.

12 x 1000 zł/ (oględziny + protokół) = 12 000 zł

12 x 150 x 100 zł / naprawy = 180 000 zł


Całkowity koszt projektu: 192 000,00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki