Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-25 16:49:17
Powrót do projektu

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

status:


Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja Alei Wojska Polskiego, od Cytadeli do Placu Grunwaldzkiego. Pierwszym etapem będzie opracowanie projektu rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami, który będzie miał na celu przywrócenie odpowiedniego charakteru alei. W drugim etapie zaplanowano rewitalizację całości alei oraz wykonanie ciągu pieszego na całości alei wraz z ustawieniem koszy i ławek. . zgodnie z przygotowanym projektem odcinka od ul. Boguckiego do ulicy Or-Ota.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.981097221375
szerokość geograficzna: 52.262756108041

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Aleja Wojska Polskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Aleja prowadzi od placu Grunwaldzkiego, przechodzi przez plac Inwalidów i kończy się przy Cytadeli - planowane jest opracowanie projektu rewitalizacji całości alei oraz wykonanie ciągu pieszego na całości alei wraz z ustawieniem koszy i ławek..


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stworzymy wspólnie koncepcję rewitalizacji alei.

Do prac i konsultacji nad przygotowaniem tej koncepcji zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy.

Aleja Wojska Polskiego tworzy duży obszar zieleni, wpisujący się w zielony wizerunek Żoliborza. Z projektu będą korzystać spacerujący i odpoczywający mieszkańcy oraz osoby odwiedzające muzea upamiętniające historię Polski i polskich żołnierzy. Dzięki odnowieniu ciągów pieszych, ustawieniu ławek oraz innych elementów „małej architektury” rejon alei będzie sprzyjał odpoczynkowi w cieniu drzew i spacerom z dziećmi, tak jak to miało miejsce kiedyś. Duży obszar zieleni daje cień i schronienie w trakcie gorących letnich miesięcy co jest szczególnie ważne dla osób starszych.


Pełny opis projektu

Przygotowanie projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego, który w równym stopniu będzie uwzględniał potrzeby mieszkańców ulicy i szanował reprezentacyjny charakter alei jest szczególnie ważne przy rosnącym znaczeniu Cytadeli oraz odnowieniu pl. Grunwaldzkiego. Istniejący obecnie układ zieleni w Alei Wojska Polskiego, starzejące i zamierające drzewa, brak chodników lub ich zły stan, niedostateczna liczba ławek i koszy na śmieci wpływają na małą atrakcyjność jednej z najważniejszych ulic ŻoliborzaProjekt zakłada rewitalizację Alei Wojskiego Polskiego na terenie Żoliborza Historycznego z uwzględnieniem jej reprezentacyjnego charakteru i położenia w strefie ochrony konserwatorskiej.W ramach projektu przewiduje się:1) Ogłoszenie konkursu na projekt rewitalizacji oraz przeprowadzenie cyklu 2 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, w trakcie których omówione zostaną warunki rewitalizacji. Opracowanie koncepcji spójnej rewitalizacji pasa zieleni pomiędzy jezdniami na całej długości alei, w zakresie odnowienia trawników, uzupełnienia drzew w szpalerach, propozycji rozwiązania ciągów pieszych,, ujednolicenia i dodania ławek oraz koszy na śmieci. Koncepcja powinna też obejmować inne elementy jak przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne etc. Szczególnie ważne jest zadbanie o stan drzew w Alei. Dosadzenia drzew powinny być dokonane w zgodzie z istniejącym założeniem 4 szpalerów i jednogatunkowości nasadzeń. Dosadzane drzewa będą miały na celu utrzymanie zwartej masy zieleni, która zapewnia cień, oczyszcza powietrze oraz obniża temperaturę powietrza w upalne lata. Trawniki będą zrewitalizowane w centralnym pasie zieleni, wzdłuż ścieżki co pozwoli utrzymać ich charakter spacerowy.

Projekt ma również na celu uwzględnienie i utrzymanie przyrodniczych funkcji pełnionych przez Aleję Wojska Polskiego:

• zapewnienie odpowiedniego zacienienia wpływającego zarówno na komfort mieszkańców i użytkowników w skali lokalnej jak redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła w ujęciu ogólnomiejskim

• zapewnienie odpowiedniej struktury roślinnej sprzyjającej ograniczaniu emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych, a przy tym produkującej tlen.,2) Pierwszym etapem rewitalizacji będzie budowa spójnego ciągu pieszego wraz z ustawieniem koszy i ławek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aleja to unikatowe w Warszawie rozwiązanie urbanistyczne ze względu na rozmach, przestrzeń i perspektywę, stworzone w latach 20 zeszłego wieku. Aleja nie służy jak wstępnie planowano paradom wojskowym ale jest reprezentacyjnym terenem, na którym godnie reprezentowane są pomniki upamiętniające chwałę polskich żołnierzy. Bardzo zły stan zieleni, a także obiektów mających służyć mieszkańcom: ławek, a zwłaszcza chodników wymaga koniecznej poprawy. Mimo przyjętego miejscowego planu zagospodarowania, brak kompleksowego projektu rewitalizacji dla tego obszaru nie daje perspektywy i podstawy dla przywrócenia al. Wojska Polskiego odpowiedniego statusu reprezentacyjnej alei, a przy tym miejsca przyjaznego mieszkańcom z funkcją rekreacyjną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja spotkań z mieszkańcami - 10 000 zł

Szczegółowy projekt rewitalizacji alei Wojska Polskiego od Cytadeli do pl. Grunwaldzkiego - 40 000 zł

15 ławek: 27 000 zł

25 koszy: 30 000 zł

9 Psich Stacje (kosze na nieczystości): 15000 zł

Chodnik mineralny o wymiarach ok. km na 2 m: 100 000 zł

Oczyszczenie terenu ze starych chodników - 40 000 zł


Całkowity koszt projektu: 262 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Całościowe koszty utrzymania będą wynikały bezpośrednio z przyjętej koncepcji, która zostanie opracowana w ramach niniejszego projektu. Koszty eksploatacyjne elementów proponowanych dotyczą utrzymania trawnika w należytym stanie oraz utrzymania ławek i koszy w czystości w ramach całości Alei.

Koszt utrzymania trawnika to około 30 000 zł przy założeniu 7 krotnego koszenia rocznie.

Koszt utrzymania ławek i koszy w czystości to około 5 000 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 35 000,00 zł

Załączniki