Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-05-10 13:40:22
Powrót do projektu

AKTYWNY SENIOR

status:


ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z INSTRUKTOREM: GIMNASTYKI W WODZIE, NAUKI, DOSKONALENIA PŁYWANIA, INDYWIDUALNEJ REHABILITACJI I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA. ZAJĘCIA CYKLICZNE 1 RAZ W TYGODNIU DLA OSÓB KWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE WNIOSKÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIEK ISTAN ZDROWIA.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

PŁYWALNIA AQUAPARK WESOLANDIA UL. WSPÓLNA 4 05-075 WARSZAWA

Istotne informacje o lokalizacji

PŁYWALNIA AQUAPARK WESOLANDIA JEST JEDYNYM TEGO TYPU OBIEKTEM W DZIELNICY WESOŁA


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

PROJEKT DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PO 55 ROKU ŻYCIA. PROWADZENIE ZAJĘĆ W JEDNOSTKACH 30 MINUTOWYCH W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH I POPOŁUDNIOWYCH DLA WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI. ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORA W FORMACH:USPRAWNIAJĄCA GIMNASTYKA W WODZIE; NUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA, INDYWIDUALNA REHABILITACJA I REKREACJA. WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU, KOPI UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH LUB RENTOWYCH, ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA, OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNY STAN ZDROWIA.


Pełny opis projektu

PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” KIEROWANY JEST DO OSÓB STARSZYCH - EMERYTÓW I RENCISTÓW PO 55 ROKU ŻYCIA. PROJEKT OBEJMUJE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USPRAWNIAJĄCYCH ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH NA PŁYWALNI, POD KIERUNKIEM WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW.

CELE PROJEKTU:

• PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH - EMERYTÓW I RENCISTÓW,

• WDRAŻANIE NAWYKU DO PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA OBEJMUJĄCEGO ĆWICZENIA FIZYCZNE, DIETĘ I POZYTYWNE MYŚLENIE,

• PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA,

• PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA,

• PRZECIWDZIAŁANIE MONOTONII DNIA CODZIENNEGO,

• KSZTAŁTOWANIE POTRZEBY I NAWYKU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ,

• ROZSZERZENIE KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH DLA OSÓB SAMOTNYCH I SOCJALIZACJA W SPOŁECZNOŚCI SENIORÓW.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU:DOSTOSOWANIE CHARAKTERU I ZAKRESU ĆWICZEŃ DO WIEKU I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ POTRZEB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ; ORGANIZACJA ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH I WZMACNIAJĄCYCH CAŁY APARAT RUCHOWY (MIĘŚNI, STAWÓW), KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH FUNKCJI ODDECHOWYCH. ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI FORMAMI ZAJĘĆ W WODZIE; UŚWIADOMIENIE SENIOROM POTRZEBY I NAWYKU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ JAKO NIEZBĘDNEGO ELEMENTU SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA; STWORZENIE MOŻLIWOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W GRUPIE TOWARZYSKIEJ I WYJŚCIA Z DOMU DLA

„PRZYJEMNOŚCI”; WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DZILNICY I POTENCJAŁU LUDZKIEGO DO KSZTAŁTOWANIA WŚRÓD LUDZI STARSZYCH PROZDROWOTNEGO STYLU ŻYCIA.

WARUNKI I ORGANIZACJA:

- PRZEPROWADZENIE NABORU DO GRUP ĆWICZEBNYCH, LICZĄCYCH MAX. 15 OSÓB;

- ZATRUDNIENIE WYKWALIFIKOWANEJ I DOŚWIADCZONEJ KADRY INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z OSOBAMI STARSZYMI;

- DOSTOSOWANIE: DŁUGOŚCI TRWANIA WYSIŁKU, JEGO INTENSYWNOŚCI, OBCIĄŻEŃ ORAZ CZASU WYPOCZYNKU, DO MOŻLIWOŚCI ĆWICZĄCYCH (DO NAJSŁABSZYCH W GRUPIE);

- ZAPEWNIENIE OPIEKI I POMOCY OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W ZAJĘCIACH PROJEKT ZAKŁADA UDZIAŁ FINANSOWY (DOPŁATĘ) UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

PROJEKT ZAPEWNI MOŻLIWOŚĆ STARSZYM MIESZKAŃCOM DZIELNICY KSZTAŁTOWANIA, UTRZYMANIA I POPRAWY DOBREJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZDROWIA, AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI. W EFEKCIE POZWOLI NA FIZYCZNĄ I SPOŁECZNĄ AKTYWNOŚĆ JAKO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY, STANOWIĆ BĘDZIE REALNĄ PROFILAKTYKĘ PRZECIW CHOROBOM I OPÓŹNI PROCESY STARZENIA, ORAZ WYCOFANIA I ODRZUCENIA SPOŁECZNEGO. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA BEZPOŚREDNIO PRZEŁOŻY SIĘ NA KREATYWNOŚĆ SENIORÓW ZARÓWNO W GRONIE RODZINNYM ( ZAOWOCUJE AKTYWNĄ OPIEKĄ NAD WNUKAMI PRZEZ CO USPRAWNI FUNKCJONOWANIE RODZICÓW POZWALAJĄC IM NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ) JAK I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (NP. WOLONTARIAT, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA) CZY TOWARZYSKIEJ. SENIORZY TO ZNACZNA GRUPA SPOŁECZNA NA TERENIE DZIELNICY.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

KOSZTORYS ZAKŁADA 150 JEDNOSTEK ZAJĘĆ (JEDNOSTKA ZAJĘĆ - ZAJĘCIA DLA GRUPY 15 OSÓB PRZEZ 30 MINUT POD OPIEKĄ INSTRUKTORA) W ROKU. KOSZT JEDNOSTKI ZAJĘĆ 135 180 ZŁ BRUTTO.

KOSZT PROJEKTU: 150 JEDNOSTEK ZAJĘĆ X 135 180 ZŁ = 20250ZŁ BRUTTO PROJEKT ZAKŁADA DOPŁATĘ OD KAŻDEGO SENIORA227000ZŁ BRUTTO
Całkowity koszt projektu: 20 25027 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki