Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 21:24:36
Powrót do projektu

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji w Śródmieściu

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację)działaczami demokracji lokalnej, których działania pokazująaktywność pokazuje, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrane szkoły na terenie śródmieścia zgodnie z poniższym opisem szczegółowym.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt (spotkania) powinien być realizowany w min. 6 szkołach w Śródmieściu 3 szkołach (gospodarze) - gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostałe szkoły w miarę dostępu do technologii komunikacyjnych (telekonferencje np. Skype) będą mogły również włączyć się do projektu. 3 spotkania w każdej szkole-gospodarzu. Szkoły podzielone są na prowadzące spotkania (gospodarze) oraz biorące udział w spotkaniach za pomocą technologii komunikacyjnych (systemy telekonferencyjne) –pozostałe szkoły w dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół w Śródmieściu oraz do mieszkańców Warszawy. Będzie realizowany na terenie zainteresowanych szkół. Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie szkół powinno następować w drodze kolejności zgłoszenia. Pośrednie (za pomocą technologii komunikacyjnej i informacyjnej - TIK) w terminie określonym przez wykonawcę. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych śródmiejsckich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Transmisje będą też zorganizowane przez biblioteki publiczne dostępne bezpłatnie dla mieszkańców.


Pełny opis projektu

Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są mało efektywne. Ma to przełożenie na realne zaangażowanie społeczne młodzieży. Jednocześnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna to osoby, które urodziły się już w demokratycznej Polsce i nie mają możliwości empirycznego porównania demokracji niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom w jaki sposób tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzieży - Youtuberzy, dziennikarzami, autorytetami walczącymi o demokrację (np. zamieszkującymi dzielnicę) lub osobami, które zamieszkują w dzielnicy, a angażują się społecznie (osoby działające lokalnie) młodzież w sposób namacalny może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji (np. wolność . Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:

1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie, lokalne inicjatywy, samorządność etc.)

2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami lubniedemokratycznych

3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracjioddolnie

Zagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.

Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację , jak i demokratycznym Państwem w Śródmieściu - np. gmachy instytucji państwowych etc. Efektem spotkań będzie przygotowanie przez uczniów projektów dotyczących demokracji. Jednocześnie spotkania takie byłyby udostępniane . Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on-line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych szkół. Uczniowie tych szkół będą brali dzięki TIK czynny udział w dyskusjiszkół / poprzez platformę do komunikacji -telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu w bibliotekach. Efektem spotkań-przygotowanie przez uczniów projektów budżetu partycypacyjnego na 2018, który rozwiązuje problemy z ich otoczenia. Najlepszy projekt, wybrany przez prelegentów, zostanie nagrodzony poprzez przygotowanie teledysku youtube promującego ten projekt, z udziałem uczestników spotkań i młodzieży. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie zwiększają wiedzę o demokracji, zmobilizują się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędą niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania w tym wieku potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Jednocześnie fakt Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej. Śródmieście jest pełne miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem”, wzmacnia też kompetencje technologiczne uczniów. Na Ochocie dużo jest też możliwości wymyślenia ciekawych projektów poprawiających jakość życia mieszkańców. To pomoże pokazać młodzieży, że demokracja daje im realny wpływ na rzeczywistość.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżet zakłada organizację 9 spotkań. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany szkołom. Materiały będą ogólnie dostępne w Internecie.

Przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz o demokracji i scenariuszy lekcji (merytoryczne i elektroniczne) - 10000 zł Wynagrodzenia dla zaproszonych gości - 25000 zł Instalacja bezpłatnego oprogramowania TIK do komunikacji - 20000 złoraz ankiety ewaluacyjnej (dwa wariany dla gimnazjów i liceów) 1 razy 10000 = 10000

Wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu 9 razy 2000 = 18000

Wynagrodzenie dla moderatora dyskusji 9 razy 400 = 3600

Zakup kamery internetowej - szerokokątna full HD 9 razy 500 = 4500

Router LTE 3 razy 600 = 1800

Internet bezprzewodowy 3 razy 200 = 600

Audio - mikrofony 3 razy 100 = 300

Mikser z wejściem komputerowym 3 razy 150 = 450

Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji

3 razy 2000 = 6000

Promocja kanału youtube z materiałmi ze spotkań 1 razy 1750 = 1750

Teledysk - nagrodza 1 razy 8000 = 8000

RAZEM 55000


Całkowity koszt projektu: 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki