Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-05-27 09:58:45
Powrót do projektu

UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

status:


Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983264446259
szerokość geograficzna: 52.270065913166

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Żoliborz

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty dla 200 osób. Jeden warsztat - 18-22 uczestników /10 – godzinne warsztaty, weekend. „Organizacja opieki nad osobą z chorobą otępienną”. W warsztacie biorą udział osoby pełnoletnie. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty prowadzą psychologowie prowadzi zespół wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem jak wyżej.

Ramowy plan warsztatu:

Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości

Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny

Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)

Depresja chorego, depresja opiekuna

Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją.

Aspekty prawne.

Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.

Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment - muszą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie nie istnieje system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej luce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Warsztaty dla 200 opiekunów

1 warsztat 10h

koszt wyszkolenia jednej osoby = 300 pln / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)Koszt koordynatora obejmuje przygotowanie, promocję, organizację materiałów szkoleniowych, kompensację danych do ewaluacjiKoszt psychologa z obejmuje zespołu prowadzących obejmuje koszt szkoleniowców ( max 3 osób opracowujących i prowadzących zamiennie szkolenie)Wg danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy koszt wynagrodzenia wykładowców kształtuje się na poziomie - 615, 750, a nawet 3297 pln / 2 godziny. Wykład z natury jest formą mniej złożoną i wymagającą mniejszego nakładu czasu i pracy niż warsztat.

Zaproponowany przeze mnie koszt:

1. jest konkurencyjny vs stosowane stawki (zgodnie z BIP),

2. odzwierciedla fakt, że przedmiotem warsztatu jest autorska praca oparta na unikalnej wiedzy, wymagająca dużego nakładu pracy na opracowanie i wysokich kompetencji komunikacyjnych na poziomie realizacji.

Szkolenia opracowuje i prowadzi pscyholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i zbiorowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITYM KOSZCIE

1. PODATEK 23%

2. KOORDYNATOR 4%

3. NAPOJE, CIASTKA 1%

4. PROMOCJA 2%

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW 2%

6. KOSZT PROWADZĄCYCH 69%

(200 godzin wykładu

+ opracowania)

SUMA 100%KOSZT JEDNEJ GODZINY PROJEKTU PLN

1. PODATEK 69

2. KOORDYNATOR 12

3. NAPOJE, CIASTKA 2,5

4. PROMOCJA 5

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 5

6. KOSZT PROWADZĄCYCH (200 godzin wykładu + opracowania) 206,5

SUMA 300CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU (200 godzin + opracowanie)

1. PODATEK 13800

2. KOORDYNATOR 2400

3. NAPOJE, CIASTKA 500

4. PROMOCJA 1000

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW 1000

6. KOSZT PROWADZĄCY 41300

(200 godzin wykładu

+ opracowania)

SUMA 60000


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki