Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-06-09 09:27:05
Powrót do projektu

UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!

status:


Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983264446259
szerokość geograficzna: 52.270065913166

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Żoliborz

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty dla 200 20 osób. Jeden warsztat - 18-22 20 uczestników /10 – godzinne warsztaty, weekend. „Organizacja opieki nad osobą z chorobą otępienną”. W warsztacie biorą udział osoby pełnoletnie. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty prowadzi zespół wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem jak wyżej.

Ramowy plan warsztatu:

Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości

Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny

Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)

Depresja chorego, depresja opiekuna

Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją.

Aspekty prawne.

Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.

Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment - muszą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie nie istnieje system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej luce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Warsztaty dla 200 20 opiekunów

1 warsztat 10h

koszt wyszkolenia jednej osoby = 300 pln / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)Koszt koordynatora obejmuje przygotowanie, promocję, organizację materiałów szkoleniowych, kompensację danych do ewaluacjiKoszt z obejmuje zespołu prowadzących obejmuje koszt max 3 osób opracowujących i prowadzących zamiennie szkolenie)Wg danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy koszt wynagrodzenia wykładowców kształtuje się na poziomie - 615, 750, a nawet 3297 pln / 2 godziny. Wykład z natury jest formą mniej złożoną i wymagającą mniejszego nakładu czasu i pracy niż warsztat.

Zaproponowany przeze mnie koszt:

1. jest konkurencyjny vs stosowane stawki (zgodnie z BIP),

2. odzwierciedla fakt, że przedmiotem warsztatu jest autorska praca oparta na unikalnej wiedzy, wymagająca dużego nakładu pracy na opracowanie i wysokich kompetencji komunikacyjnych na poziomie realizacji.

Szkolenia opracowuje i prowadzi pscyholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i zbiorowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITYM KOSZCIE

1. PODATEK 23%

2. KOORDYNATOR 4%

3. NAPOJE, CIASTKA 1%

4. PROMOCJA 2%

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW 2%

6. KOSZT PROWADZĄCYCH 69%

(200 godzin wykładu

+ opracowania)

SUMA 100%KOSZT JEDNEJ GODZINY PROJEKTU PLN

1. PODATEK 69

2. KOORDYNATOR 12

3. NAPOJE, CIASTKA 2,5

4. PROMOCJA 5

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 5

6. KOSZT PROWADZĄCYCH (200 godzin wykładu + opracowania) 206,5

SUMA 300CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU (200 10 godzin + opracowanie)

1. PODATEK 13800 690

2. KOORDYNATOR 2400 120

3. NAPOJE, CIASTKA 500 25

4. PROMOCJA 1000 50

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

SZKOLENIOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW 1000 50

6. KOSZT PROWADZĄCY 41300 PROWADZĄCYCH 2065

(200 10 godzin wykładu

+ opracowania)

SUMA 60000 3000


Całkowity koszt projektu: 60 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki