Koordynator w Zarządzie Mienia - zmiany z 2016-06-03 10:04:11
Powrót do projektu

Pij, Warszawo

status:


Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Do ustalenia i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych

Istotne informacje o lokalizacji

25 lokalizacji – ruchliwych punktów w dzielnicy, w szczególności odwiedzanych przez turystów. Przykładowe proponowane lokalizacje: Rynek Starego Miasta, pl. Zamkowy, pl. Bankowy, pl. Teatralny, pl. Dąbrowskiego, pl. Unii Lubelskiej, pl. Na Rozdrożu, pl. Zbawiciela, pl. Grzybowski, pl. Mirowski, pl. Trzech Krzyży, Marszałkowska/Jerozolimskie, Marszałkowska/Świętokrzyska, Marszałkowska/Królewska, Bracka/Szpitalna, Al. Jerozolimskie/Nowy Świat, Dobra/Tamka, Dobra/Lipowa, Bulwary, Mostowa/Rybaki, Andersa/Stawki, JPII/Anielewicza, JPII/Solidarności, parki i skwery miejskie.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówŹródełka będą ustawione w miejscach publicznych i w związku z tym dostępne dla ogółu mieszkańców i odwiedzających Warszawę przez całą dobę bez ograniczeń. Ewentualnie ograniczenia korzystania mogłyby mieć miejsce w czasie największych mrozów, gdyby było to podyktowane względami technicznymi, ale taki brak dostępu dotyczyłby zaledwie kilku-kilkunastu dni w roku

Po analizie projektu zakłada się wykonanie poidełek w miejscu istniejących hydrantów podziemnych, tj tam gdzie hydranty są zlokalizowane w dogodnych miejscach dla zlokalizowania również pijki.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zrealizować projekt w rok przy nieznacznym podwyższeniu zakładanego budżetu. Nie wymaga to opracowania dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych do wszystkich pijek, a co za tym idzie poniesienia dodatkowych dość wysokich kosztów. Jednakże przyjęcie takiego rozwiania wpływa na wyższe koszty wykonania samej pijki, gdyż musi być zaprojektowana i wykonana na indywidualne zamówienie, łącząc w sobie obie funkcje: hydrantu na cele p.poż i pijki.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwości wykonania pijki połączonej z hydrantem, wówczas będzie konieczność wybudowania przyłącza wodociągowego, przyjęty wyższy koszt na wykonanie pijki zostaniey scedowany na wykonanie przyłącza.Ostatecznie roczny koszt eksploatacji wynosi 48 387,15zł brutto.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i instalację źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Warszawy. Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach Zachodu, a przede wszystkim Południa. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej, stają się wręcz symbolami miasta.

W Warszawie krany opracowane według jednolitego dla całego miasta projektu (wybranego w konkursie) zostałyby ustawione w ruchliwych punktach poszczególnych dzielnic (analogiczny projekt składam dla kilku innych dzielnic stolicy) i podłączone do miejskiej sieci wodociągowej (bezpośrednio, a w tych miejscach, gdzie mogłoby to obniżyć koszty instalacji – za pośrednictwem sąsiednich budynków, w szczególności – użyteczności publicznej). Woda dostarczana przez Wodociągi Warszawskie spełnia wyśrubowane normy czystości i może być pita prosto z kranu – należy ten sukces wykorzystać i promować (co zresztą miasto robi, choć nieudolnie, poprzez ustawianie beczkowozów w upalne dni). W każdym źródełku przewiduję krany na trzech poziomach – dla dorosłych, dzieci i – na poziomie ziemi – dla zwierząt. Przepływ wody następowałby po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Niewykorzystana woda byłaby odprowadzana do kanalizacji burzowej.

Dodatkowo ustawienie poideł mogłoby upamiętnić 130 rocznicę uruchomienia wodociągów warszawskich. W tym celu chciałbym, by na każdym kranie znalazły się daty 1886-2016 i herb miasta (ewentualnie stylizowany). Byłoby to nawiązanie do istniejących (choć niestety nie zawsze funkcjonujących poideł stojących w parkach miejskich i noszących daty 1886-1936).

Z czasem sieć mogłaby być rozwijana przez miasto z „normalnego” budżetu, przede wszystkim przy okazji remontów ulic i parków. Docelowo gęsta sieć źródełek mogłaby objąć całą Warszawę, a same poidła mogłyby stać się rozpoznawalnym elementem warszawskiego krajobrazu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Udostępnienie estetycznych źródełek przełożyłoby się na wymierne korzyści zdrowotne dla mieszkańców. Umożliwiłoby gaszenie pragnienia i nawadnianie organizmu, co jest ważne nie tylko w upalne dni, ale przez cały rok. Upowszechnienie dostępu do darmowej wody pitnej ulżyłoby też kieszeniom mieszkańców. Poza tym uzupełniłoby ofertę terenów zielonych – dostęp do wody jest nieoceniony dla uprawiających sporty. Byłoby korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadziłoby do zmniejszenia sprzedaży butelek plastikowych z wodą i napojami. Dla miasta oznacza to niższe koszty wywozu śmieci. Ale, co ważniejsze, instalacja źródełek przyniosłaby miastu także korzyści pośrednie w postaci integracji społecznej (woda w mieście przyciąga ludzi), lepszego wizerunku wśród turystów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1) organizacja konkursu na wzór źródełka wraz z nagrodą dla zwycięzcy:* 12.000 zł 2) przygotowanie zapytania ofertowego do potencjalnych producentów:* 2000 zł 3) koszt zakupu źródełek** 25x4000 zł 4) koszt instalacji 25x2000 zł *w przypadku dopuszczenia projektu do realizacji w kilku dzielnicach te koszty zostałyby poniesione tylko w jednej z nich, a zaoszczędzone środki mogłyby zostać wykorzystane na montaż dodatkowego źródełka ** koszt tego typu urządzeń na rynku wynosi ok. 750 euro, przyjęta wyższa cena obejmuje koszt opracowania odrębnego projektu urządzenia

Dokonuje się zwiększenia budżetu do kwoty 454 350 zł.

Podyktowane jest to koniecznością uwzględnienia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej do możliwości montażu poidełek na istniejących hydrantach, wystąpienia o warunki i uzgodnienia w kwocie brutto 18 450zł. Dolicza się również koszty związane z odtworzeniem nawierzchni, uzyskaniem odrębnych decyzji i zajęcia terenu w kwocie brutto 6 150 zł. Zwiększa się również kwotę przeznaczoną na opracowanie projektów poidełek i na nagrody do kwoty 30 000zł brutto (dla dwóch wzorów poidełek) oraz przyjęcie wyższej kwoty na zakup i montaż poidełek do kwoty 15 990 zł brutto za jedno poidełko, z uwagi na indywidualny projekt obejmujący również koszt dostawy i montażu.
Całkowity koszt projektu: 454 350,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach Koszt dostarczenia wody: 825 m3 wody rocznie = 3465 zł Przyjęte założenia: 25 źródełek działa przez 330 dni w roku z każdego korzysta 200 osób dziennie średnia porcja wody: ½ l cena wody: 4,20zł za 1m3 Koszt konserwacji i czyszczenia: 200 zł rocznie na każde źródełko = 5000 zł

Zakłada się funkcjonowanie poidełka w okresie wiosenno - letnim, tj przez ok 7 miesięcy, (210 dni kalendarzowych). Wiąże się to z tym, iż na okres zimowy woda z poidełka powinna być spuszczana, w celu uniknięcia zamarzania i awarii. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji niemożliwe stanie się zatem ich bieżące opróżnianie w przypadku mrozów mogących występować w okresie jesienno – zimowym, a co za tym idzie użytkowanie poidełka przez 330 dni w roku. dlatego też zweryfikowano koszty eksploatacji o realne dni w których poidełko może być użytkowane.

Zweryfikowano również podany koszt konserwacji i czyszczenia poidełek. W związku z tym, że będą one narażone na akty wandalizmu (grafitii), założono 5 krotnie wyższy koszt ich konserwacji i czyszczenia, oraz doliczono koszty bieżących napraw.

Ostatecznie roczny koszt eksploatacji wynosi 48 387,15zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 48 387,15

Załączniki