Autor projektu - zmiany z 2016-03-12 22:48:33
Powrót do projektu

Lepsza szkoła! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Mokotów F

status:


Sukces naszych dzieci zależy od ich skuteczności uczenia się i motywacji do nauki budowanej przez nas wszystkich: rodziców, dziadków, szkołę. Świetne efekty przynosi ocenianie kształtujące wprowadzane obecnie w Polsce. Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z oceniania kształtującego pomoże zacieśnić współpracę między rodzicami i szkołą przy wprowadzaniu tej metody.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.072238683701
szerokość geograficzna: 52.212129804403

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Dorożkarnia - Siekierkowska 28,

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania warsztatowe mogą odbywać się również w salach szkolnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt obejmie działaniem rodziców, opiekunów i wszystkich zainteresowanych rozwojem dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Spotkania i warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. w weekendy i wieczory. Zapoznanie z tematem będzie również dostępne poprzez udział w kursie internetowym dla 50 osób, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniach stacjonarnych lub będą chciały pogłębić wiedzę. Kursy internetowe – uczestnicy będą mieli możliwość konsultowania swoich wątpliwości i problemów z mentorem kursu. Wszystkie osoby zostaną wyposażone w materiały i wskazówki, w jaki sposób można stosować elementy oceniania kształtującego w życiu codziennym.


Pełny opis projektu

Ocenianie kształtujące to metoda oceniania pozytywnie wpływająca na budowanie poczucia własnej wartości, wpływu na proces uczenia się i odpowiedzialności za jego wyniki u dziecka. Opiera się na założeniu, że ocenianie powinno wspierać uczniów i motywować ich do nauki. Polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy informacji, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć i odpowiednim modyfikowaniu metod nauczania. Formuła ta sprawdzona została i jest stosowana w wielu krajach na świecie, m.in. Wlk. Brytanii, Danii, Australii i Finlandii i przynosi bardzo dobre efekty w samoocenie dzieci oraz podnoszeniu ich motywacji do nauki. Obecnie wprowadzane jest stopniowo w Polsce, jednak napotyka na liczne bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania wg stopni i brakiem wiedzy na jego temat w szerszej społeczności. Projekt zakłada wyjście naprzeciw tym barierom poprzez realizację spotkań informacyjnych, warsztatów dla rodziców i innych zainteresowanych rozwojem dzieci oraz kursu internetowego, które przybliżą tematykę oceniania kształtującego i sposób jego wprowadzenia do praktyki życia codziennego.

W projekcie przeprowadzonych zostanie:

• spotkanie informacyjne dla 50 uczestników z oceniania kształtującego;

• sześć 5-godzinnych warsztatów dla 30 osób;

• kurs internetowy o ocenie kształtującej dla 50 osób;

• działania promocyjne – wydruk materiałów i umieszczenie reklamy na FB i udostępnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników.

Umiejętność dawania przez rodziców dziecku informacji pomagającej się uczyć będzie służyć rozwojowi dziecka oraz wspierać jego naukę szkolną. Proponowane szkolenia będą wspierać współprace rodziców z nauczycielami i pomagać rodzicom rozmawiać i współpracować z nauczycielami w zakresie uczenia się swoich dzieci i ich szkolnego oceniania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego u szerszej społeczności, jaką są rodzice, opiekunowie i wszyscy zainteresowani rozwojem dzieci. Upowszechnienie wiedzy nt. oceniania kształtującego pomoże przezwyciężyć bariery związane ze stereotypowym podejściem do oceniania w szkole poprzez stawianie stopni i umożliwi wspólne działanie nauczycielom i innym osobom dorosłym przy wprowadzaniu nowego sposobu oceniania do szkół. Przeszkoleni rodzice będą mieli większą świadomość, w jakim systemie oceniania uczestniczą ich dzieci. Ocenianie kształtujące pozwala określić cel uczenia się, wykształca poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za proces nauczania u dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynajem sali na spotkanie 4-godzinne informacyjne dla 50 osób – 4*100 zł/h=400 zł

Wynajem sali na 6 warsztatów 5-godzinnych 50 zł/h*30 h=1500 zł

Przerwa kawowa podczas spotkania informacyjnego 15 zł* 50 osób = 750 zł

Abonament za udział w kursie internetowym 100 zł*50 osób=5000 zł

Materiały promocyjne – wydruk plakatów, ulotek, reklama na FB – 500 zł komplet

Materiały szkoleniowe na spotkanie informacyjne i warsztaty 10 zł*140 osób = 1400 zł

Wynagrodzenie trenera oceniania kształtującego – 150 zł*38h (30 h warsztaty + 2 osoby spotkanie informacyjne) = 5700 zł


Całkowity koszt projektu: 15 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki