Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-27 14:41:10
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulicznej w kwartale Marszałkowska - Koszykowa - Chałubińskiego - Jerozolimskie

„Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej.”

status:


Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przyulicznej przez powiększanie mis drzew, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Przewiduje się także uzupełnianie szpalerów o nowe drzewa.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

kwartał zabudowy: Marszałkowska - Koszykowa - Chałubińskiego - Jerozolimskie ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.

Istotne informacje o lokalizacji

ulice: Wilcza, Hoża, Nowogrodzka, Emilii Plater

ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektuW ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Obrzeża mis muszą być wykonane w taki sposób, aby woda spływająca od fasad budynków wciekała do mis (poziom obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Powierzchnia mis powinna wynosić co najmniej 4 m2. Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone w odległości 10 m od przejścia dla pieszych należy zrobić większe misy - zieleńce. W przypadku mis, których wielkość i stan uznano za wystarczającą, nie będą one przebudowywane, ani gleba nie będzie wymieniana. Zastosowany zostanie jedynie lifting - spulchnienie gleby, dołożenie humusu, zasadzenie roślinności okrywowej. W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres rzeczowy: Ulica: nowe drzewa / modernizacja mis / lifting mis: Hoża (odc. Chałubińskiego - Marszałkowska): 14 / 121 / 0 Wilcza (odc. Koszykowa - Poznańska) : 30 / 50 / 0 Nowogrodzka (odc. Emilii Plater - Poznańska) i Emilii Plater (odc. Nowogrodzka - Jerozolimskie) : 38 / 14 / 9 Razem: 82 / 185 / 9

Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu, wymianę ziemi na podłoże strukturalne wzbogacone o szczepy grzybów. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno - wodnych w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych. Tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający.

W misach nie wymagających modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. podłoże.

W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.

Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.

Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez zastosowanie podłoży strukturalnych, wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychmodernizacja istniejących mis: 185 szt. x 1200 zł = 222 000 zł nasadzenia nowych drzew: 82 szt x 1700 zł = 139 400 zł lifting istniejących mis: 9 szt x 200 zł = 1800 zł Razem: 363 200 zł

- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 9 600,00zł brutto (400,00zł x 24);

- podłoże strukturalne: 48 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 24);

- system napowietrzająco – nawadniający: 2 400,00zł brutto (100,00zł x 24);

- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 6 000,00zł brutto (5szt. x 50,00zł x 24);

- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 24);

- metalowe wygrodzenie mis drzew: 43 200,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 24);

- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 24);

- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);

- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 1 440,00zł brutto (48szt. x 30,00zł).

Całkowity koszt projektu: 118 440,00zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 118 440,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty podlewania drzew - rocznie 10

• W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach wprowadzono następujące zmiany:

- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5 zł x 267 drzew wyposażonych w drenaż = 13350 zł,00zł x 24);

- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (75,00zł x 24);

- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);

- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 8 640,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 440,00zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 13 35016 440,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf