Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-15 14:57:43
Powrót do projektu

Czyste powietrze na Ursynowie?

status:


Czyste powietrze, wolne od szkodliwych pyłów, gazów i sadzy nie tylko

zwiększa komfort życia, ale także wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i

otaczający nas krajobraz. W ramach projektu proponuję instalację 5 automatycznych pięciu stacji

kontroli jakości powietrza oraz stworzenie serwisu internetowego informującego o aktualnym zanieczyszczeniu i ostrzegającym, gdy zostaną przekroczone normyprogramu budowania

świadomości mieszkańców o zagrożeniach i przeciwdziałaniu

zanieczyszczeniu powietrza.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Wybrane lokalizacje na terenie dzielnicy.

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania z mieszkańcami będą odbywały się w ogólnodostępnych salach.

Stacje pomiarowe są niewielkich rozmiarów ~15x15x15 cm dzięki czemu mogą być swobodnie rozmieszczone na terenie dzielnicy w miejscach, w których będzie możliwe dostarczenie do nich zasilania. Mogą być zainstalowane na budynkach, słupach oświetleniowych, przystankach autobusowych lub na strukturach małej architektury. Proponuję wybór dokładnych lokalizacji w oparciu o konsultacje ze specjalistami z zakresu atmosfery oraz zarządzania miejskim terenem. Stacje powinny obejmować różne typu otoczenia takie jak: ciągi komunikacyjne, parki, obszary mieszkalne.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rezultat projektu w postaci informacji w serwisie internetowym (dedykowanym / na stronie internetowej urzędu dzielnicy) oraz aplikacjach mobilnych będzie całkowicie ogólnodostępny i każdy zainteresowany będzie miał dostęp do aktualnych danych o jakości powietrza w dzielnicy Ursynów. Dodatkowo można wykorzystać monitor umieszczony w miejscu uczęszczanym przez mieszkańców (budynek urzędy dzielnicy / przystanek autobusowy), który będzie prezentował dane z serwisu internetowego. W serwisie internetowym będą także dostępne dane archiwalne, które będą mogły posłużyć analizom długoterminowym i określaniu trendów zmian jakości powietrza.

Spotkania z mieszkańcami zostaną zaplanowane w ogólnodostępnych lokalizacjach oraz w szkołach w specjalnej formule dla uczniów.


Pełny opis projektu

Projekt "Czyste powietrze na Ursynowie?" ma za zadanie budowanie

świadomości mieszkańców o zagrożeniach związanych z niską jakością

powietrza, poprzez instalację na terenie dzielnicy automatycznych stacji

pomiaru jakości powietrza, a następnie analizę i prezentację tych danych

w ramach serwisu internetowego. Prezentowane na żywo dane pozwolą

ostrzegać o wysokich stężeniach zanieczyszczeń, a zarazem będą

pretekstem do promowania postaw sprzyjających dbaniu o jakość powietrza,

takich jak odpowiednie sposoby ogrzewania budynków, korzystanie z

komunikacji miejskiej, współdzielenie środków transportu. Projekt mógłby

także promować Ursynów jako dzielnicę o dobrej jakości powietrza.

Projekt nie uzurpuje sobie naukowych ocen jakości otaczającego nas

powietrza. Od tego są wyspecjalizowane instytucje takie jak Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska.

Projekt ma na celu uświadamianie mieszkańcom konieczności dbania o

właściwą jakość powietrza oraz sygnalizowanie niepokojących zjawisk.

Budowanie świadomości mieszkańców, będzie odbywało się poprzez: portal

dzielnicy Ursynów, spotkania w placówkach szkolnych (możliwe będzie

przeprowadzanie zajęć na których podkreślane byłyby zachowania

proekologiczne jak i przykłady i ich skutki zachowań negatywnie

wpływających na jakość powietrza)

- spotkania w miejscach powszechnie odwiedzanych przez mieszkańców

Ursynowa, np. Las Kabacki, Park Kultury w Powsinie, Urząd Dzielnicy.

Proponowane w rozwiązaniu automatyczne stacje pomiarowe powinny mierzyć

koncentrację aerozoli (pyłu zawieszonego) w trzech rozmiarach: PM1.0,

PM2.5, PM10 oraz dodatkowo mogą być wyposażone w detektory tlenku węgla i ewentualnie detektory innych gazów

substancji takich jak tlenki azotu i , tlenki siarki lub benzopireny i

1,3-butadien. Każda ze stacji pomiarowych byłaby podłączona do internetu (możliwe wykorzystanie sieci WIFI, połączenia kablowego lub modemu GSM) i samodzielnie przesyłała dane (co 1-10 minut) do dedykowanego serwisu sieciowego, w którym następowałaby analiza wyników oraz przeliczenie ich na powszechnie stosowany, sześciostopniowy

i przesyłałaby dane do serwisu analizującego wyniki i obliczającego

indeks jakości powietrza. Indeks mógł być prezentowany dla każdej stacji oddzielnie

oraz dla uśredniony dla całego obszaru objętego pomiarami. W serwisie

internetowym byłby prezentowany w sposób czytelny i zrozumiały aktualny

indeks jakości powietrza wraz z opisem jakie jest jego znaczenie. Dla zainteresowanych byłaby możliwość dostępu do pełnych danych (również archiwalnych) zbieranych przez stacje pomiarowe.

Dodatkowo aktualne wyniki można byłoby poznać poprzez aplikacje mobilne przygotowane dla

telefonów komórkowych. Dane pozyskiwane przez sieć pomiarową mogą być

także prezentowane na wyświetlaczu stacjonarnym umieszczonym w

popularnym miejscu dzielnicy takim jak urząd dzielnicy Ursynów. W przypadku skrajnego przekroczenia norma dzielnica mogłaby wykorzystać system powiadomienia SMS i inne kanały informacyjne ostrzegające przed zagrożeniem. Istnienie projektu w dłuższej skali czasowej pozwoli na obserwowanie jak zmienia się jakość powietrza w dzielnicy oraz czy należy prowadzić wzmożone działania na rzecz ochrony atmosfery.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wobec alarmujących danych o jakości powietrza w wielu miastach Polski i statystykach zgodnie z którymi co roku 40 tysięcy Polaków umiera ze względu na choroby wywołane zanieczyszczeniem powietrza, należy szeroko kontrolować stan atmosfery i edukować mieszkańców jak wspólnie możemy dbać o czystość powietrza. Sieć pomiarowa będzie kontrolowała jakość powietrza i ostrzegała o przekroczonych normach, a wyniki z niej pomogą kształtować świadomość problemu wśród mieszkańców i pozwolą wykonać dzielnicy Ursynów kolejny krok, aby stać się najlepszym miejscem do życia w Warszawie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja spotkań z mieszkańcami (cykl 5 spotkań) - 10 000 PLN

Automatyczna stacja pomiarowa (5 sztuk) - 25 000 PLN

Instalacja stacji pomiarowej (5 razy) - 2 000 PLN

Przygotowanie serwisu internetowego zbierającego, analizującego i prezentującego dane - 5 500 PLN

Stworzenie aplikacji mobilnej - 2 055 PLN

Wyświetlacz w ogólnodostępnym miejscu - 2 000PLN


Całkowity koszt projektu: 36 46 555,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej ~ 150PLN

Koszt transmisji danych ~ 0- 250PLN (w zależności czy stacje zostaną podłączone do WIFI, ethernet czy GSM)

Koszt utrzymania stacji ~ 1000PLN (ewentualna konserwacja)

Koszt hostingu ~100PLN (możliwe wykorzystanie obecnej infrastruktury lub pomoc jednostek naukowych związanych z Warszawą)


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki