Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-03 14:17:17
Powrót do projektu

Uruchomienie informacji o reprywatyzacji i indemnizacji na stronie Urzędu Dzielnicy

status:


Projekt polega na uruchomieniu na stronie Urzędu Dzielnicy zakładki dotyczącej nieruchomości w Śródmieściu, które zostały zreprywatyzowane, do których są roszczenia oraz które zostały spłacone przez PRL w ramach układów międzypaństwowych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Informacja (dział na stronie internetowej / zakładka) będzie dostępna dla wszystkich, strona internetowa też jest dostępna dla wszystkich, porady prawne będą udzielane mieszkańcom Śródmieścia.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

1. uruchomieniu Uruchomieniu zakładki do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście z informacją informacjami dotyczącą nieruchomości w Śródmieściu:a) informacji o zadłużeniu w 1939 i 1945 r. oraz właścicielach przedwojennych (na podstawie zgromadzonych informacji z warszawskich archiwów i z Milanówka, Grodziska, Pułtuska i Nidzicy oraz sądów) b) informacji tekst dekretu z dnia 26.10.1945. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy + link do mapy miasta umieszczonej na stronie Urzędu m.st. Warszawy,

b) informacja o spłacie w ramach umów indemnizacyjnych (wszystkich 17, obecnie dostępnych jest 5) pomiędzy PRL a innymi państwami oraz w ramach tajnego porozumienia pomiędzy RFN a państwem Izrael (prawdopodobnie Adenauer - Ben Gurion) c) informacji o wszelkich wydanych decyzjach administracyjnych dotyczących nieruchomości (SKO, Minister właściwy ds. budownictwa, decyzje dekomunalizacyjne, decyzje Prezydenta m. st. Warszawy oraz protokoły przekazania) d) informacji o pełnomocnikach reprezentujących następców prawnych dawnych właścicieli; e) informację o obecnych zarządcach tych nieruchomości; 2. pomocy prawnej wspólnotom mieszkaniowym i stowarzyszeniom mieszkańców oraz placówkom oświatowym zajmującym się wyjaśnieniami nieprawidłowości przy oddawaniu nieruchomości; 3. pomocy prawnej lokatorom wynikających z ich dożywotniej umowy jaką mają zawartą z miastem 4. informacji na temat podstawy prawnej dotyczącej wielkości opłat za użytkowanie wieczyste (w reprywatyzowanych kamienicach miasta pobiera 1 zł, a od mieszkańców kilkaset złotych) 5. informacji i wolnych lokalach użytkowych oferowanych przez ZGN oraz wskazanie pełnego uzasadnienia jeśli taki lokal usługowy znajduje się w lokalu mieszkalnym.,

- ogólna informacja na temat układów indemnizacyjnych,

- teksty 12 układów indemnizacyjnych,

- tekst interpelacji Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Finansów w/s układów indemnizacyjnych

- link do strony Ministerstwa Finansów z zestawieniami o wypłaconych odszkodowaniach z siedmiu układów indemnizacyjnych.

c) link do listy nieruchomości, w stosunku do których zgłoszono roszczenie z art. 7 ww. dekretu, umieszczonej na stronie Biura Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych

d) informacja o zarządcach nieruchomości – link do strony ZGN Śródmieście.

e) informacja dla lokatorów, którzy maja zawartą umową najmu z m.st. Warszawa w przypadku zmiany właściciela nieruchomości - pisemna instrukcja postępowania.

f) informacja na temat podstawy prawnej dotyczącej wysokości opłat za użytkowanie wieczyste („dekretowcy” a pozostali użytkownicy wieczyści),

- link do strony Urzędu m.st. Warszawy BIP do tekstu Uchwały Rady Miasta o ustalenie opłaty symbolicznej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Problem dotyczy większości mieszkańców Śródmieścia. Rząd polski spłacił już większość nieruchomości, które były zadłużone. Obecnie są oddawane. Projekt polega także na edukacji mieszkańców (właścicieli lokali i lokatorów) i uświadamianie ich o ich prawach i niesprawiedliwościach wynikających z obecnych przepisów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychstorna internetowa i jej aktualizacja - 30 000 zł pozyskanie informacji i wkładu - 70 000 zł porady prawne odbywające się co 2 tygodnie (w pierwsze 2 miesiące co tydzień) - 50 000 zł informacje ZGN - 5000 zł rezerwa 20 000 zł Łącznie 175 000 zł

Zmiany w kosztorysie zostaną naniesione


Całkowity koszt projektu: 175 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

porady prawne w następnych latach - 40 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • 2015-04-30 BIP USA uznajace.pdf
  • Wykaz nieruchomości objętych odszkodowaniami w ramach układu indemnizacyjnego z Kanadą.pdf