Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-03 14:21:05
Powrót do projektu

Uruchomienie informacji o reprywatyzacji i indemnizacji na stronie Urzędu Dzielnicy

status:


Projekt polega na uruchomieniu na stronie Urzędu Dzielnicy zakładki dotyczącej nieruchomości w Śródmieściu, które zostały zreprywatyzowane, do których są roszczenia oraz które zostały spłacone przez PRL w ramach układów międzypaństwowych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Informacja (dział na stronie internetowej / zakładka) będzie dostępna dla wszystkich, strona internetowa też jest dostępna dla wszystkich, porady prawne będą udzielane mieszkańcom Śródmieścia.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

1. Uruchomieniu zakładki do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście z informacjami dotyczącą nieruchomości w Śródmieściu:a) tekst dekretu z dnia 26.10.1945. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy + link do mapy miasta umieszczonej na stronie Urzędu m.st. Warszawy,

b) informacja o spłacie w ramach umów indemnizacyjnych pomiędzy PRL a innymi państwami,

- ogólna informacja na temat układów indemnizacyjnych,

- teksty 12 układów indemnizacyjnych,

- tekst interpelacji Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Finansów w/s układów indemnizacyjnych

- link do strony Ministerstwa Finansów z zestawieniami o wypłaconych odszkodowaniach z siedmiu układów indemnizacyjnych.

c) link do listy nieruchomości, w stosunku do których zgłoszono roszczenie z art. 7 ww. dekretu, umieszczonej na stronie Biura Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych

d) informacja o zarządcach nieruchomości – link do strony ZGN Śródmieście.

e) informacja dla lokatorów, którzy maja zawartą umową najmu z m.st. Warszawa w przypadku zmiany właściciela nieruchomości - pisemna instrukcja postępowania.postępowania/broszura informacyjna

f) informacja na temat podstawy prawnej dotyczącej wysokości opłat za użytkowanie wieczyste („dekretowcy” a pozostali użytkownicy wieczyści),

- link do strony Urzędu m.st. Warszawy BIP do tekstu Uchwały Rady Miasta o ustalenie opłaty symbolicznej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Problem dotyczy większości mieszkańców Śródmieścia. Rząd polski spłacił już większość nieruchomości, które były zadłużone. Obecnie są oddawane. Projekt polega także na edukacji mieszkańców (właścicieli lokali i lokatorów) i uświadamianie ich o ich prawach i niesprawiedliwościach wynikających z obecnych przepisów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Do opisanych w opisie założen szacowana koszty ich realizacji to ok. 10 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 2015-04-30 BIP USA uznajace.pdf
  • Wykaz nieruchomości objętych odszkodowaniami w ramach układu indemnizacyjnego z Kanadą.pdf