Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-27 14:45:37
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulice: Smulikowskiego, Dobra, Tamka, Czerwonego Krzyża ul. Smulikowskiego (ZTP), ul. Dobra (ZOM), ul. Tamka (ZOM) w Warszawie.

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego,

ul. Dobrej, ul. Tamka w Warszawie.

Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym. Szczegółowe wytyczne w załączniku. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie. Przewiduje się następujący zakres: Rewitalizacja 20 drzew dużych, 18 młodych, 9 nowych + zieleńce. Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM. Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe). Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych

w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew. Ponadto tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza.

W przypadku mis, które nie wymagają modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. substrat.

W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego,

ul. Dobrej, ul. Tamka w Warszawie.

Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych

w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew. Ponadto tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza.

W przypadku mis, które nie wymagają modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. substrat.

W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis

o większej powierzchni uzupełnione zostaną nasadzenia krzewów i pnączy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.

Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.

Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRewitalizacja dużych drzew: 5 000 zł x 20 szt. = 100 000 zł Rewitalizacja młodych drzew: 3 000 zł x 18 szt. = 54 000 zł Nowe drzewa: 5 000 zł x 2 szt. = 10 000 zł Przełożenie nawierzchni chodników: 20 zł/m2 x 650m2 = 13 000 zł Założenie zieleńców: 17 000 zł Razem: 229 000 zł Uwagi: 1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału. 2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis. 3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.

Tereny ZOM (ul. Dobra i ul. Tamka):

- projekt budowlano – wykonawczy: 4 000,00zł brutto;

- zdjęcie nawierzchni wokół 11 drzew (ok. 20m2): 660,00zł brutto;

- wymiana podłoża w 11 misach: 44 000,00zł brutto;

- ułożenie nawierzchni na podbudowie z gleby strukturalnej wokół drzew: 12 100,00zł brutto;

- oznakowanie projektu (3 szt.): 2 250,00zł brutto;

- wygrodzenia: 8 000,00zł brutto;

- nasadzenia krzewów: 13 180,00zł brutto;

Tereny ZTP (ul. Smulikowskiego):

• Modernizacja mis drzew:

- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 3 200,00 zł brutto (400,00zł x 8);

- podłoże strukturalne: 16 000,00 zł brutto (4m3 x 500,00zł x 8);

- system napowietrzająco – nawadniający: 1 200,00zł brutto (100,00zł x 12);

- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 2 000,00zł brutto (5szt./misę x 50,00zł x 8);

- mulczowanie mis drzew: 600,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 8);

- metalowe wygrodzenie mis drzew: 14 400,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 8);

- podlewanie mis drzew w sezonie wegetacyjnym: 1 040,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 8);

- pielenie: 960,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x8);

- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 480,00zł brutto (16szt. x 30,00zł);

• Renowacja mis o pow. 25m2:

- wymiana ziemi na urodzajną (w tym koszt robocizny, wywozu ziemi, zakup podłoża, transportu): 4 900, 00 zł brutto (7m3x700,00zł);

- uzupełnienie nasadzeń (materiał roślinny wraz z posadzeniem): 3 750,00zł brutto (75 szt. x 50,00zł);

- mulczowanie mis : 375,00zł brutto (25m2 x 15,00zł);

- metalowe wygrodzenie mis: 9 000,00zł brutto ( 45mb x 200,00zł);

- podlewanie mis w sezonie wegetacyjnym: 390,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 3);

- pielenie: 360,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x 3);

- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 180,00zł brutto (6szt. x 30,00zł);

Całkowity koszt projektu: 143 025,00 zł brutto, w tym 84 190,00 zł brutto ZOM, 58 835,00zł brutto (ZTP).


Całkowity koszt projektu: 143 025,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty podlewania drzew - rocznie 10

Tereny ZTP:

- podlewanie w sezonie wegetacyjnym: 1 560,00zł brutto (26 podlewań x 5 zł x 47 drzew wyposażonych w drenaż = 2350 zł,00zł x 12mis)

- mulczowanie mis drzew: 900,00zł brutto (75,00zł x 12szt. mis);

- pielenie: 1 440,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x12misy),

- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 4 680,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń);

Tereny ZOM:

- koszt trzyletniej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 1 548,00 zł brutto – koszt rocznej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 516 zł. brutto (1 548,00/ 3).

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 096,00zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 9 096,00 zł

Załączniki