Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2016-06-12 22:16:47
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulicznej w rejonie Wileńska - Stalowaw pasie drogowym ul. Wileńskiej

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulice: Stalowa, Wieńska, Inżynierska, Konopacka ulica Wieńska

Istotne informacje o lokalizacji

-

Ze względu na planowane inwestycji w rejonie projekt ograniczono do ulicy Wileńskiej z wyłączeniem odcinka wzdłuż peronów przystankowych (obie strony ul. Wileńskiej od ul. Targowej).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.Szczegółowe wytyczne w załączniku.

Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie.Przewiduje się następujący zakres:

Rewitalizacja 27 drzew dużych, 18 młodych, 2 nowe + zieleńce.Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM.Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicach i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRewitalizacja dużych drzew: 5 000 zł x 20 szt. = 100 000 zł Rewitalizacja młodych drzew: 3 000 zł x 18 szt. = 54 000 zł Nowe drzewa: 5 000 zł x 2 szt. = 10 000 zł Przełożenie nawierzchni chodników: 20 zł/m2 x 650m2 = 13 000 zł Założenie zieleńców: 17 000 zł Razem: 229 000 zł Uwagi: 1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału. 2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis. 3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.

Zakres zmian ustalony z autorem:

Projekt po zmianach zakłada posadzenie 20 sztuk drzew, wymianę podłoża przy 28 drzewach istniejących, rekultywację istniejących zieleńców wraz z obsadzeniem ich krzewami w ilości 5 sztuk/ m2. Dodatkowo zaplanowano obsadzenie mis wokół nowo posadzonych drzew krzewami. Powierzchnie obsadzone zostaną wygrodzone siatką zabezpieczającą

Łączny koszt po zmianach wynosi: 244 185,4 zł.


Całkowity koszt projektu: 244 185,40

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 47 drzew wyposażonych w drenaż = 2350 złutrzymania i pielęgnacji zieleni.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 3507 560,00 40

Załączniki