Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-03-18 12:38:57
Powrót do projektu

TORNADO zagrożeń – świadomy rodzic

status:


Proponowany program oferuje 2 spotkania w formie wykładów oraz dwa spotkania w formie warsztatowo-wykładowej, całość uzupełniona jest konsultacjami indywidualnymi.4 godzinne spotkanie wykładowe: „Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i zagrożenia w pigułce” – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum;

3 godzinne spotkanie wykładowe: „Multimedia – zawsze czy nigdy?” – czyli jak kształtować kontakt dziecka z multimediami – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej;

4 godzinne spotkanie warsztatowo-wykładowe: „Netoholizm a moje dziecko” skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum i ma na celu dobycie wiedzy dotyczącej rozpoznawania sygnałów nadużywania internetu uzależnienia, poznanie metod i narzędzi zapewniających dziecku bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu, rozwój umiejętności rozmowy interwencyjnej

4 godzinne spotkanie warsztatowo wykładowe „Rozmawiać i zdążyć – komunikacyjne rodzicielskie zamieszanie” – czyli warsztat kompetencji wychowawczych.Uczestnicy projektu po każdym spotkaniu otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne, które zostaną przygotowane przez specjalistów przed rozpoczęciem projektu. Zostanie stworzonych 4 komplety materiałów edukacyjnych, zgodnych z tematyką spotkań.


Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Dzielnica Warszawa-Wesoła

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki szkolne / inne sale


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Planowane zadanie skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zarówno borykających się z objawami uzależnień u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomy mogące pozwolić na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania.Program skierowany jest do rodziców, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem.
Pełny opis projektu

Cele te realizowane będą poprzez następujące działania:

1. Przeprowadzenie 3-godzinnego wykładu edukacyjnego: „Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i zagrożenia w pigułce” – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum; Wykład będzie prowadzony przez dwóch prowadzących.Dzięki uczestnictwu w wykładzie uczestnicy dowiedzą się• Jakie są rodzaje uzależnień;

• Poznają podział na uzależnienia chemiczne i nie chemiczne, a także rodzaje uzależnień najczęściej występujące wśród dzieci i młodzieży;

• Rodzaje uzależnień;

• Jakie są objawy uzależnienia od komputera, od telefonu, od aplikacji, od gier, od telewizji, od jedzenia;

• Zależności w wieku dziecka i uzależnień, na jakie może być narażone;

• jakie leki i inne środki farmakologiczne obecne w domowych apteczkach i dostępne w aptekach bez recepty są używane i nadużywane przez dzieci i młodzież.

• Poznają definicję czynników chroniących;

• czym są uzależnienia krzyżowe

• jakie bywają uzależnienia krzyżowe u młodzieży (uzależnienie od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków nasennych, seksu, kradzieży itp.).

• jakie zagrożenia niosą za sobą media: Internet, telewizja, reklamy i inne uzależnienia,

• jakie są czynniki ochronne;

2. Przeprowadzenie 3 godzinnego wykładu edukacyjnego: „Multimedia – zawsze czy nigdy?” – czyli jak kształtować kontakt dziecka z multimediami – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej i dzieci w wieku gimnazjum; Wykład będzie prowadzony przez dwóch prowadzących.Dzięki spotkaniu warsztatowo-wykładowemu uczestnicy dowiedzą się:

• w jakim zakresie i z jakimi multimediami mają do czynienia dzieci i młodzież;

• zapoznają się z objawami uzależnienia od multimediów;

• poznają aplikacje, używane przez dzieci i młodzież;

• poznają bezpieczne ramy korzystania przez dzieci z Internetu i innych multimediów;

• zrozumieją zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z multimediów;

• poznają różnice między korzystnym korzystaniem a szkodliwym korzystaniem z sieci;3. Przeprowadzenie 4 godzinnego spotkanie warsztatowo-wykładowego: „Netoholizm a moje dziecko” skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Dzięki spotkaniu warsztatowo-wykładowemu uczestnicy dowiedzą się:

• zdobędą wiedzą dotyczącą rozpoznawania sygnałów nadużywania Internetu

• poznają definicję uzależnienia od Internetu,

• poznanie metod i narzędzi zapewniających dziecku bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu,

• rozwiną umiejętności rozmowy interwencyjnej.

• Poznają sieć pomocy osobom uzależnionym od Internetu;4. Przeprowadzenie 4 godzinnego spotkanie warsztatowo wykładowe „Rozmawiać i zdążyć – komunikacyjne rodzicielskie zamieszanie” – czyli warsztat kompetencji wychowawczych. Spotkanie warsztatowo-wykładowe składać się będzie z 2 godzin wykładu i 2 godzin warsztatu. Zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.

Dzięki spotkaniu warsztatowo-wykładowemu uczestnicy dowiedzą się:

• jak skutecznie się porozumiewać,

• jak prawidłowo słuchać i przekazywać jasne komunikaty,

• jak odczytywać emocje i jak je komunikować,

• jak sprawić, aby dziecko czuło się bezpiecznie rozmawiając z rodzicem – partnerstwo relacji rodzic – dziecko.Spotkania pozwolą skonfrontować posiadaną wiedzę rodziców i opiekunów z fachową wiedzą i doświadczeniem profesjonalnie przygotowanych terapeutów. Na spotkana warsztatowo-wykładowe złożą się: wykłady teoretyczne oraz warsztaty prowadzone w aktywnej formy tj. ćwiczenia indywidualne i grupowe.5. Stworzenie materiałów edukacyjnych dla rodziców, których celem będzie podsumowanie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas wykładów i spotkań warsztatowych. W proponowanym zadaniu powstanie 4 odrębne komplet materiałów edukacyjnych dostosowanych do tematyki konkretnego spotkania6. Przeprowadzenie 20 konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Konsultacje indywidualne będą przeznaczone dla rodziców biorących udział w wykładach i spotkaniach warsztatowo-wykładowych oraz do ich dzieci. Będą obejmowały tematykę projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Badania dotyczące ryzyka wystąpienia uzależnień behawioralnych dowodzą, że dzieci i młodzież bez wątpienia są na nie narażone. Dotyczy to w szczególności zachowań ryzykownych związanych z hazardem, komputerem i Internetem czy kompulsywnymi zakupami.

Dane pochodzące z Raportu „Młodzież 2013” dostarcza również danych dotyczących ryzyka uzależnienia związanego z nadmiernym korzystaniem z komputera i Internetu. Analiza wyników badań pochodzących z Raportu wskazuje, że dość częste występowanie poszczególnych symptomów nadmiernego korzystania z sieci, które może prowadzić do uzależnienia, wyraźnie zwiększa się wraz z czasem spędzanym on-line.

Z kolei z raportu badań Ewy Krzyżak Szymańskiej Pokolenie digital natives i nałogowe używanie technologii cyfrowych 20 % respondentów przynajmniej kilka razy w tygodniu jest niewyspana ponieważ siedzi do późna w nocy w Internecie. 70% badanych dostrzega negatywny wpływ czasu spędzanego w sieci na ich wyniki w nauce, (przy czym 34 % wskazuje, że dzieje się tak rzadko).

35 % uczniów co najmniej kilka razy w tygodniu podejmuje aktywności w sieci kosztem realizacji obowiązków domowych, a 12% z nich ma z tym problem każdego dnia. Ponadto 60 % uczniów z większą lub mniejszą częstotliwością gra w różnego rodzaju gry. Z Internetu jako źródła gier korzysta 495 badanych tj. 59% ogółu (z tego 60 % chłopców i 40 % dziewcząt).Z konsoli do gier korzysta 365 osób tj. 44% uczniów (z tego 54% chłopców i 46 % dziewcząt). Według deklaracji uczniów na telefonie gra 674 osoby tj. 81% respondentów ? (z tego 46 % chłopców i 54% dziewcząt).

Przedstawione wyżej dane potwierdzają, że warto kierować różnego rodzaju działania do rodziców dzieci i młodzieży. Dzięki edukacji rodziców i ich zaangażowaniu stwarzamy możliwość kształtować i rozwijać czynniki chroniące przez popadaniem w zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami od czynności. Wśród tych czynników chroniących należy wymienić m.in.: wiedzę na temat uzależnień behawioralnych, samoocenę i poczucie własnej wartości, pozytywne relacje z bliskimi, dorosłymi oraz rówieśnikami, umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, zainteresowania. Rodzice, którzy potrafią wpływać na czynniki chroniące, potrafią zbudować z dzieckiem bezpieczną relacje a także wyłapać pierwsze symptomy uzależnienia są bardzo ważni w pierwszorzędowej profilaktyce uzależnień

Program został sformułowane w oparciu o diagnozę sytuacji związanej z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w związku z nadmiernym korzystaniem w komputera na podstawie obserwacji własnych realizatorów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie całej Polski.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.1) Koszty osobowe - 11.000 zł

2) Koszty materiałów – 1.700 zł

3) Wynajem Sali – 2.600 zł

4) Promocja i reklama – 1.600 zł

5) Koszty administracyjne - 2.000 zł


Całkowity koszt projektu: 18 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki