Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-05-13 09:24:22
Powrót do projektu

Po pierwsze JA! Po drugie My! Po trzecie RAZEM!

status:


Celem jest rozpowszechnianie wśród młodzieży rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z grami hazardowymi, nadmiernym korzystaniem z komputera i multimediów lub nałogowym robieniem zakupów oraz kształtowanie umiejętności życiowych poprzez uczenie nawiązywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów, określania celów, asertywności, komunikacji, budowania pozytywnego obrazu siebie.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Dzielnica Warszawa-Wesoła

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki szkolne


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Program skierowany jest do uczniów klas II gimnazjum do udziału w programie profilaktycznym PO PIERWSZE JA! PO DRUGIE MY! PO TRZECIE RAZEM! . Realizatorzy projektu oprócz przekazania wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowania umiejętności życiowych oraz pozytywnego obrazu siebie, planują wraz z odbiorcami zadania opracować 2 godzinny program profilaktyczny, który będzie realizowany w młodszych klasach przez uczestników objętych zadaniem. Klasy starsze przygotują dla klas młodszych dwugodzinne zajęcia o tematyce „uzależnienia od Internetu”. Ostatnim etapem działań będzie opracowanie wspólnie z pedagogiem szkolnym planu angażującego młodzież w bezpieczne aktywności na cały rok szkolny (m.in. zakładanie Koło wolontariatu w szkołach i współpraca z organizacjami pozarządowymi).
Pełny opis projektu

Przygotowanie programu zajęć profilaktycznych i opracowanie strategii ich wdrażania - wykwalifikowani specjaliści stworzą szczegółowy program 6h dydaktycznych zajęć warsztatowych, strategię pracy z pedagogiem w celu ustalenia planu zajęć alternatywnych w szkole (2 h) oraz strategię tworzenia programu profilaktycznego z odbiorcami zadania (2h)

Przygotowanie materiałów dydaktycznych – wykwalifikowani specjaliści stworzą materiały dydaktyczne dla wszystkich uczestników projektu, zgodne tematycznie z programem szkolenia. Materiały będą tak przygotowane, aby umożliwiły odbiorcom utrwalanie wiedzy oraz poprzez specjalnie do tego przygotowane ćwiczenia do samodzielnego wykonania – umożliwiły rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

Konsultacje merytoryczne – konsultacje ze specjalistami posłużą takiemu opracowaniu program oraz materiałów, które w sposób najbardziej optymalny przyczynią się do zrealizowania celów i założeń projektu.

Superwizje – 3 sesje superwizyjne realizatorów zadania w celu omówienia swojej pracy oraz trudności z nią związanych.

Realizacja zajęć profilaktycznych– wykwalifikowani specjaliści, przeprowadzą zajęcia dla min. 500 uczniów Celem zajęć będzie zwiększenia poziomu wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz umiejętności psychospołecznych zabezpieczających przed popadaniem w uzależnienia. Realizatorzy zadania odbędą spotkanie z pedagogiem w każdej szkole (30 osób) spotkanie w celu ustalenia planu zajęć alternatywnych w szkole

(Zakres merytoryczny poszczególnych zajęć w załączniku)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Młodzież gimnazjalna znajduje się w szczególnym okresie swojego życia, w którym proces dojrzewanie czyni ją w sposób szczególny narażoną na uzależnienia behawioralne. Szkoła jest natomiast miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu. To jedną z instytucji, której istotnym zadaniem jest kształtowania postaw i rozwijanie umiejętności sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. W sposób naturalny sprzyja zatem realizowaniu projektów edukacyjnych i profilaktycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.1) Koszty merytoryczne - 66.060 zł

• Trenerzy – 51.200 zł

• Przygotowanie programu szkoleń – 4.000 zł

• Konsultacje merytoryczne , super wizja, ewaluacja, raport – 10.860 zł

2) Koszty materiałów – 1.400 zł

3) Wydruk i nagranie materiałów na CD – 11.200 zł

4) Koszty administracyjne - 10.800 zł


Całkowity koszt projektu: 89 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • po pirwsze ja _dokładny opis.pdf