Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-14 15:31:25
Powrót do projektu

Ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty

status:


Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków Ochoty poprzez utrzymanie we właściwym stanie skrzynek lęgowych tam powieszonych. Polega na usunieciu z nich starych gniazd i konserwacji skrzynek. Działanie to zwiększy liczebność sikor, szpaków i mazurków gniazdujących w Dzielnicy i przedłuży żywotnoiśc skrzynek

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.957922935486
szerokość geograficzna: 52.206460038293

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ulice Włodarzewska, Wawelska, Filtrowa, Plac Sarynkiewicza, Opaczewska, M. Nowickiego, Drawska, pl. Narutowicza

Istotne informacje o lokalizacji

Park Szczęśliwicki, Park (Zieleniec) Wielkopolski, Skwer im. Dobrego Maharadży, Park om. Z. Malickiego, skwer im. A. Grotowskiego, Park przy ul. Wawelskiej i Instytucie Onkologicznym.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Parki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne dla całej publiczności odwiedzającej parki w ciągu dnia świetlanego, a sowy (np. puszczyk) - również nocą.

Dlatego też są łatwe dla obserwacji, nieraz z bliskiej odległości. Gatunki zajmujące skrzynki z reguły nie należą do płochliwych, charakteryzują się również lubianym przez ludzi śpiewem i nie zanieczyszczają ternu. Przy skrzynkach ptaki są obecne najczęściej od początku marca do lipca.


Pełny opis projektu

W projekcie przewidziano:

1. Dwukrotne (od I do połowy II oraz od połowy X do połowy XII 2017r.) oczyszczenie 240 skrzynka lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych w parkach i zieleni miejskiej Ochoty w przyszłości przez Wydział Ochrony Środowiska tej Dzielnicy, również (w 2015r. - w Parku Wielkopolskim) w związku z realizacją zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego w W-wie.

2. Sporządzenie sprawozdania z oczyszczenia skrzynek, z uwzględnieniem ich zajęcia przez ptaki - poszczególne ich gatunki, w rozbiciu na różne typy skrzynek - wraz z końcowymi wnioskami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i konserwacja tych skrzynek zapewnią dalsze masowe (ponad 90%) ich wykorzystanie przez ptaki oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek, z których nie usunięto zawczasu starych i nie potrzebnych już im gniazd. Postulowane w projekcie działanie zapewni wiec utrzymanie efektu ekologicznego rozwieszenia skrzynek w przyszłości przez


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Oczyszczenie (= usunięcie starego gniazda) z jednej skrzynki, połączone z drobną konserwacją - 8,00 zł btutto za 1 skrzynkę, włącznie z nadzorem ornitologa nad pracą -

8,00 zł x 240 skrzynek x 2 oczyszczenia = 3840 zł brutto

2. Sporządzenie końcowego sprawozdania - 460 brutto


Całkowity koszt projektu: 4 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie osiągniętego efektu ekologicznego omówionego projektu będzie polegać na corocznym, jednokrotnym czyszczeniu 240 skrzynek w kolejnych latach, poczynając od X 2018r. lub od I 2019r. Koszt tego działania wyniesie ok. 1900 zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 900,00 zł

Załączniki