Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-29 08:38:14
Powrót do projektu

Multimedialna biblioteka i czytelnia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

status:


Przebudowa lokalu mieszkalnego stanowiącego integralna część budynku Szkoły podstawowej nr 191 na potrzeby biblioteki i czytelni.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.005462408066
szerokość geograficzna: 52.168141236363

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Bokserska 30

Istotne informacje o lokalizacji

Lokal mieszkalny o pow. 52 m2 zlokalizowany na parterze stanowi integralną część budynku Szkoły Podstawowej nr 191 im. J.I Kraszewskiego, ul. Bokserska 30.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z nowoutworzonej multimedialnej biblioteki i czytelni będą korzystać uczniowie, pracownicy Szkoły podstawowej nr 191, dzieci i nauczyciele okolicznych przedszkoli oraz w porozumieniu z Dyrektorem szkoły organizacje pozarządowe. Taki zabieg wzbogaci proces edukacyjny i zachęci do uczestnictwa w kulturze. Dodatkowe wejście zewnętrzne pozwoli na organizowanie interesujących przedsięwzięć edukacyjnych dla społeczności lokalnej bez zakłócania pracy szkoły. Ważnym jest fakt, ze mieszkańcy powstałego w rejonie osiedla mieszkaniowego wielokrotnie zwracali się z prośbą o udostępnienie biblioteki i czytelni poza godzinami pracy szkoły.


Pełny opis projektu

Przebudowa lokalu mieszkalnego o powierzchni 52 m2 zlokalizowanego na parterze wymaga:

- wyburzenia ścian działowych,

- połączenia z korytarzem szkolnym,

- malowania ścian,

- wymiany podłogi,

- zainstalowania stosownego oświetlenia,

- remontu węzła sanitarnego wraz z montażem urządzeń sanitarnych,

- doprowadzenia łącza internetowego.

Odzyskany i zmodernizowany lokal umożliwi utworzenie multimedialnej biblioteki i czytelni na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej. Będzie to miało wpływ na zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, a także aktywne uczestnictwo w kulturze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W czerwcu 2014 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z art. 67 ust. 3-6 ustawy szkoła zobowiązana jest organizować zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, których rodzice zgłoszę taką potrzebę. Zwiększająca się liczba oddziałów klasowych w szkole Podstawowej nr 191, jak również planowane przez władze oświatowe powiększenie rejonu szkoły pilnie wymaga przeznaczenia nowych pomieszczeń na cele świetlicowe. Przeniesienie biblioteki z obecnej lokalizacji do zmodernizowanego mieszkania uwolni na ten cel dodatkowo 3 pomieszczenia. Jest to znacząca poprawa warunków dydaktyczno wychowawczych w szkole o stale wzrastającej liczbie uczniów. Nowopowstała biblioteka multimedialna będzie mogła być udostępniana organizacjom pozarządowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Przebudowa lokalu o pow. 52 m2 wymaga:

- projektu budowlano - wykonawczego z nadzorem audytorskim - 50 000,00 zł,

- wykonania robót budowlanych - 230 000,00 zł,

- doposażenia - 20 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, energia elektryczna, zużycie wody, utrzymanie łącza internetowego, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki