Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-11 14:11:31
Powrót do projektu

WIEDZA to BEZPIECZEŃSTWO, czyli co robić w razie wypadku ipożaru - szkolenia dla dzieci i rodziców

status:


Bezpieczeństwo to priorytet w naszym życiu codziennym. Projekt ten to cykl organizacja spotkań i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i dla dorosłych mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania postepowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia.

Zajęcia mają być realizowane przez ekspertów: ratowników medycznych i strażaków.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.047819852829
szerokość geograficzna: 52.328887756909

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe i przedszkola publiczne na terenie Zielonej Białołęki

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany jest do rodziców przedszkolaków oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych na terenie Zielonej Białołęki. Informację o realizacji projektu będą umieszczane na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli oraz Urzędu Dzielnicy Białołęka dzięki czemu korzystać będą mogli z projektu wszyscy chętni.


Pełny opis projektu

Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych - to jedno z głównych zadań szkoły i każdego rodzica. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Żyjemy i przebywamy w dużych skupiskach ludności, w których nietrudno o sytuację zagrażające życiu i/lub o pożary. Dobrze byłoby, gdyby nasze dzieci oraz my dorośli znali podstawy udzielanie pierwszej pomocy i umieli zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Wiedza to przede wszystkim spokojniejsza reakcja w sytuacji zagrożenia i większe prawdopodobieństwo zaangażowania się w udzielanie pomocy. Temu celowi służy opracowany dwugodzinny cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych skierowany do dzieci i do ich rodziców. Program skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (np. starsze klasy szkoły podstawowej) oraz dla chętnych rodziców dzieci szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci). Szkoleniami chcemy objąć również rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza godzina to zajęcia teoretyczne. Druga godzina to zajęcia praktyczne m.in. z fantomem. W czasie ćwiczeń dzieci będą podzielone na grupy. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonywania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej oraz innych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szczególny nacisk chcemy położyć na zagrożenia pożarowe, te powstające w sytuacjach domowych, jak i w szkole.

Dla rodziców przewidziane są analogiczne spotkania dostosowane do poziomu odbiorców oraz możliwości i sposobu reakcji.

Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym planujemy specjalne szkolenia uwzględniające specyfikę zagrożeń życia i zdrowia małych dzieci i ich specyficznych zachowań.

Każdy uczeń po zakończeniu projektu każdy uczestnik szkolenia broszury z telefonami oraz z zasadami bezpieczeństwa, dyplom - certyfikat ukończenia szkolenia i drobny upominek gadget związany z tematem szkolenia.

W pierwszej edycji przewidujemy 3 szkoły podstawowe (po 6 klas) oraz 3 przedszkola publiczne.

Taki koszt działań został ujęty w kosztorysie projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i jego rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy, to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Będzie wiedział jak zachować się w sytuacji wzniecenia lub zauważania pożaru. Uczeń będzie znał numery alarmowe. Projekt to tylko wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Sugerowane będzie kontynuowanie tych działań w kolejnych latach, by wiedzę i umiejętności pogłębiać. Tylko utrwalanie, pogłębianie wiedzy ma sens. Nic nie jest ważniejsze od życia człowieka.Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, szkolenia te to będzie dobra lekcja teorii i ćwiczeń z pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach, które w przypadku małych dzieci zdarzają się stosunkowo często. To również poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a przede wszystkim lekcja prewencji tych sytuacji, poprzez właściwe zabezpieczenia i postawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżetowanie projektu oparte jest na organizacji 18 szkoleń dla dzieci (3 szkoły po 6 oddziałów klasowych oraz 3 spotkania dla rodziców w tych szkołach oraz 3 spotkania dla rodziców w przedszkolach).Wynagrodzenie instruktorów 48 godz. x 100 PLN = 9 600 PLN

Wynagrodzenie koordynatorów koordynatora projektu 24 x 250 PLN = 6 000 PLN

Materiały szkoleniowe (broszura) 720szt 720 szt x 3,5 zł = 2 520 PLN

Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jedno szkolenie) 24 spotkań x 30 PLN = 720 PLN

Koszt materiałów jednorazowego użytku (na jednego uczestnika) 600 uczestników x 3 PLN = 1 800 PLN

Koszt dyplomu (certyfikatu) 600 uczestników x 1,5 PLN = 900 PLN

Koszt gadgetu (brelok z rękawiczkami i maseczka do sztucznego oddychania) 600 ucz. X x 5 PLN = 3 000 PLN SUMA: 24 540Koszty promocji projektu:

Plakaty i ulotki dystrybuowane będą 3 krotnie w szkołach (18 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek), 3 krotnie przedszkolach (11 placówek publicznych po 4 plakaty i 100 ulotek ), 6 krotnie ośrodkach kultury (3 placówki po 5 plakatów i 100 ulotek ) i 6 krotnie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

Plakaty 500 szt.

Ulotki 12 000 szt.Koszty projektu plakatu i ulotki – 1 500 zł

Koszt plakatów – 1 000 zł

Koszt ulotek – 1200 złSUMA: 28 240 PLN


Całkowity koszt projektu: 24 540,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki