Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-05-30 10:11:30
Powrót do projektu

Wielofunkcyjne boisko na terenie skwerku Zielone Odolany

status: Zgłoszony


Projekt ma charakter inwestycyjny i dotyczy budowy niewielkiego, ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska. Boisko ma postwać powstać na terenie tzw. Skwerku skwerku Zielone Odolany, o który od lat walczą mieszkańcy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9352797269821
szerokość geograficzna: 52.2231547609685

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

na ternie skwerku Skwerku Zielone Odolany przy u. Sowińskiego oraz ul. Jana

Kazimierza. Nr działki 13/1, nr obrębu 60502. Działka w zasobach ZGN.

Istotne informacje o lokalizacji

na ternie skwerku Skwerku Zielone Odolany przy u. Sowińskiego oraz ul. Jana

Kazimierza. Nr działki 13/1, nr obrębu 60502. Działka w zasobach ZGN.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Boisko otwarte dla wszystkich mieszkańców całodobowo, a zasady korzystania określi regulamin.


Pełny opis projektu

Projektowane boisko byłoby pierwszym ogólnodostępnym obiektem sportowo-rekreacyjnym w tej części Odolan (tj.

okolice skrzyżowania Jana Kazimierza i Sowińskiego). Sposób korzystania z boiska zostałby zapisany w regulaminie.

Ograniczenia dotyczyłyby między innymi zakazu korzystania z obiektu w czasie ciszy nocnej i po zapadnięciu

zmroku oraz wprowadzania na teren obiektu zwierząt. Teren boiska byłby ogrodzony z furtką. Projektowane boisko

o wymiarach 11 na 20 m z nawierzchnia poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem.

Boisko powinno posiadać wyposażenie sportowe w postaci wielofunkcyjnych słupków i umożliwiających grę w mi.n w siatkówkę oraz dwóch minibramek do gry w piłkę nożną. Przed boiskiem przy wejściu powinny znajdować się conajmniej 2 ławki pełniące funkcje pomocnicze dla m.in publiczności oraz kosz na śmieci. Aranżacja ogólnodostępnego boiska byłaby wyjściem naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na brakującą, w tej intensywnie zabudowanej i zamieszkałej części Odolan, podstawową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Boisko powinno zostać tak wkomponowane w otoczenie, aby jego powstanie nie wiązało się z wycinką rosnących na tej działce drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Boisko umożliwi spędzanie czasu wolnego dzieci powyżej 8 roku życia a także młodzieży i dorosłym a także rodzicom na świeżym powietrzu w okolicy swojego miejsca zamieszkania. W tej części Odolan nie zrealizowano

dotąd żadnych publicznych obiektów zaspokajających lokalne potrzeby sportu i rekreacji. Na tym coraz gęściej

zaludnionym obszarze dzieci i młodzież zmuszone są grać w piłkę w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. na

drogach przeciwpożarowych, trawnikach, chodnikach, wśród pieszych i rowerów. Narażają się tym samym na liczne

kontuzje i stwarzają jednocześnie zagrożenie dla innych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 2, podczas spotkania z autorem projektu z dnia 14.03.2017 r. dokonano uzgodnień szczegółów oraz zakresu planowanych prac. W wyniku uzgodnień ustalono:1. Realizacja zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu z uwzględnieniem następujących korekt:a. Zwiększenie powierzchni boiska o strefę bezpieczeństwa (przyjęto 3 m z każdej strony);b. Wykonanie ścieżki prowadzącej do parku Odolany wraz z postawieniem dwóch ławek i dwóch stojaków rowerowych;c. Wykonanie odwodnienia terenu boiska;d. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym projekty branżowe;W oparciu o § 18 ust. 4, po ustaleniu zakresu prac dokonano weryfikacji wyceny robót:· Wyrównanie terenu, usunięcie drzew i korzeni, wykonanie podbudowy wraz z wierzchnią warstwą bezpieczną terenu oraz wyprofilowanie spadków do instalacji odwodnienia terenu – teren 26m x 17m = 442m2 – 141 440 zł.· Montaż dwóch bramek o wym. 3m x 2m – 3 600 zł.· Ogrodzenie terenu wraz z furtkami (2 szt.) – 34 400 zł.· Wykonanie oświetlenia terenu (4 szt.) wraz z instalacją przyłączeniową z sieci – 43 000 zł.· Wykonanie instalacji odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do ulicy J. Sowińskiego (110m) – 61 000 zł.· Wykonanie ścieżki do parku – 9 000 zł.· Montaż dwóch ławek przy boisku – 2 500 zł.· Montaż stojaka rowerowego – 1 000 zł.· Wykonanie dokumentacji projektowej trzy branże – 15 000 zł.· Oznakowanie budżetu partycypacyjnego – 500 zł.Łączny koszt realizacji = 311 440 zł.


Całkowity koszt projektu: 311 440,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji dla takiego obiektu to wartość około 4.000 zł rocznie (konserwacja urzadzeń oraz bieżace naprawy,

opróżnianie koszy na śmieci ).


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki