Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 10:58:01
Powrót do projektu

Boisko naszych marzeń - modernizacja boiska przy SP 154 w Warszawie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz zakup i instalację osprzętu do różnych dyscyplin. Głównymi celami projektu są poprawa warunków prowadzenia zajęć wf oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla uczniów. W ubiegłym roku zdobył ponad 800 głosów - jest więc potrzebny zdaniem mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9459173679352
szerokość geograficzna: 52.3413056186061

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Leśnej Polanki 63/65 , Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR XXXII/748/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I). Dotyczy B12.UO.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Boisko będzie wykorzystywane głównie do prowadzenia zajęć wf dla uczniów SP 154; organizacji imprez sportowych integrujących społeczność szkolną oraz lokalną, prowadzenia zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz będzie udostępnione wszystkim mieszkańcom Dzielnicy (m.in. w ramach otwartych obiektów sportowych).

• Użytkownikami obiektu są mieszkańcy Białołęki (dzieci, młodzież szkolna, osoby dorosłe).

• zasady korzystania z boiska określone będą w regulaminie, tożsamym dla innych regulaminów obiektów sportowych w SP w dzielnicy Białołęka, w którym szczegółowo zostaną określone terminy korzystania z obiektu przez ogół mieszkańców z liczbą godzin nie mniejszą niż 30 h tygodniowo.


Pełny opis projektu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie, od kilku lat boryka się z problemem infrastruktury sportowej. Przyrost liczby mieszkańców, wynikający z dynamicznego rozwoju dzielnicy Białołęka przekłada się na wzrost liczby uczniów szkoły.Liczne sygnały od społeczności szkolnej i chęć poprawy obecnej sytuacji stała się przesłanką do zgłoszenia przedmiotowego projektu.

W chwili obecnej ponad tysiąc uczniów szkoły korzysta naprzemiennie z jednej sali gimnastycznej i terenu przed szkołą, który wymaga modernizacji. Ilość obiektów sportowych jest niewystarczająca. W takich warunkach realizacja lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnego z podstawą programową oraz innych zadań z zakresu edukacji sportowej jest bardzo trudna. Również dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej nie mają możliwości spędzania czasu przed lub po lekcjach.

Zmodernizowane oświetlenie i piłkochwyty oraz wymieniona nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku zwiększą bezpieczeństwo uczniów.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych oraz technicznych. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji.W założeniu koszykówka, osprzęt do siatkówki oraz bramki do unihokeja miały być urządzeniami mobilnymi (przenośnymi lub dla koszy - na kółkach), aby dzieci mogły uprawiać różne dyscypliny.Modernizacja oświetlenia ma polegać na zamontowaniu nowych lamp ledowych, na istniejących już słupach. Miejsce słupów nie ulega zmianie.Na szczycie boiska od strony budynku szkoły zamontowane zostaną nowe piłkochwyty, a piłkochwyty na przeciwległym szczycie boiska zostaną podwyższone. Obecnie są również zamontowane, ale pod wpływem czasu i czynników zewnętrznych są już zniszczone.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

• modernizacja boiska wielofunkcyjnego wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.

• poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży a także warunki bezpieczeństwa rozgrywania zawodów

• zwiększy się dostęp bazy dla dzieci z klas integracyjnych, dla których sport stanowi jedną z form profilaktyki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys został wykonany, na podstawie średnich cen rynkowych robót i urządzeń. Założono, że są to ceny brutto (zawierające podatek od towarów i usług)1. Rozebranie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy –5000 zł (utylizacja nie jest konieczna, trawa w tych miejscach gdzie jest mniej zniszczona zostanie wykorzystana w innych lokalizacjach szkoły, zostanie to wykonane siłami pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców)

2.Drobne naprawy podbudowy, wywóz materiałów z rozbiórki (piasek z zasypki), itp. 1500 zł

3. Ułożenie nowej nawierzchnia (Trawa syntetyczna 40-50 mm wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem sbr wraz z warstwą wyrównującą) 200 000 zł

4. Modernizacja oświetlenia 40 000 zł (wymiana na LED, na istniejących słupach, podłączenia elektryczne są wykonane)

5. Zamontowanie nowych piłkochwytów na szczycie boiska od strony budynku szkoły oraz podwyższenie piłkochwytów na przeciwległym szczycie boiska - 49 000 zł (istniejące zostaną rozebrane przez pracowników szkoły i wykorzystane na ile to możliwe w pozostałych lokalizacjach

6. dokumentacja projektowa 20 600 zł

7. Nadzory inwestorskie 8 860 zł

8. Tabliczka informacyjna 40 zł

Razem 325 000 zł


Całkowity koszt projektu: 325 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące konserwacje, pozostałe naprawy w ramach gwarancji


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki