slacek - zmiany z 2017-04-19 17:37:19
Powrót do projektu

Dobry start - lepsza przyszłość

status: Zgłoszony


Jest to kontynuacja programu z lat 2015 - 2017, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu "Dobry start-lepsza przyszłość" jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9397107362747
szerokość geograficzna: 52.2833280872523

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209, posiadająca salę gimnastyczną. Młodzież i dzieci uczestniczące w projekcie mają blisko, ze względu na centralne usytuowanie szkoły.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 209, nr 223, nr 263 oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych - Zespół Szkół nr 49, 55, Gimnazjum nr 73 oraz pobliskich szkół znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Zajęcia prowadzone są w dni powszednie oraz w weekendy. Właśnie w weekendy dzieci i młodzież mogą spokojnie spędzić czas na sali pod opieką nauczyciela. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest zasięgnięcie opinii wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego. Projekt kierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, nie panujących nad emocjami, często wycofanych, nie potrafiących funkcjonować w swoich grupach rówieśniczych. O programie dzieci, młodzież oraz rodzice poinformowani będą na stronie internetowej SP 209, poprzez serwis społecznościowy oraz plakaty w gablotach w/w szkół.


Pełny opis projektu

Dzieci zostaną wybrane po przeprowadzeniu rozmów z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. Zajęcia skierowane do uczniów SP nr 209, SP nr 223, SP nr 263, młodzieży ze szkół gimnazjalnych: ZS nr 49, Gimnazjum nr 73 oraz pobliskich szkół znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców planowana liczba dzieci wynosić będzie 120 ucz. w wieku 7 -15 lat. W roku 2018 dzieci będą podzielone na osiem grup po 15 uczniów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny dla każdej grupy. Łącznie 608 godziny. Projekt będzie obejmował zajęcia z następujących gier zespołowych: mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, unihokej, mini piłka nożna oraz gimnastyka artystyczna. W trakcie trwania projektu odbędą się 4 imprezy integracyjno-sportowe: Witamy wiosnę na sportowo – turniej w mini piłkę siatkową, Dzień Dziecka na świeżym powietrzu – turniej w mini piłkę ręczną, Andrzejkowy turniej w unihokeja, Karnawałowy turniej w piłkę koszykową. Podczas imprez wszystkie dzieci będą otrzymywać dyplomy, nagrody rzeczowe i wodę mineralną. W latach 2015- 2017 projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki kontynuacji nauczyciele będę mogli objąć kolejną grupę dzieci, która potrzebuje takiej formy spędzania czasu. Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś grupy. W ramach prowadzonych zajęć uczy się współpracy w grupie rówieśniczej, przestrzegania wcześniej przyjętych zasad i reguł, dlatego tak ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybór grupy docelowej obejmie 120 uczniów z SP nr 209, SP nr 223, SP nr 263 oraz Zespołu Szkół nr 49, 55, Gimnazjum nr 73 oraz ze szkół pobliskich, znajdujących się na terenie dawnej Huty Warszawa. Jest to część miasta gdzie występuje bezrobocie. Uczniowie pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, osiągają słabe wyniki w nauce. U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna do rówieśników i dorosłych. Zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWynagrodzenie koordynatora (liczba godzin 100 razy 100 zł/godz) - 10 000,00 zł

Liczba szkół objętych projektem - 65

Liczba dzieci uczestniczących w projekcie - 120

Liczba grup - 8

Liczba tygodni zajęć tygodniowo - 38

Liczba godzin zajęć (8 grup razy x 2 godziny razy x 38 tygodni) - 608 Kwota wynagrodzenia (KOSZTORYS:

1. Koordynator - wynagrodzenie - liczba godzin 100 x 65 zł/godz. - 6 500,00 zł

2. Nauczyciele - wynagrodzenie - liczba zajęć 608 razy 100 x 65 zł/godz. ) - 60 800 zł- 39 520,00 zł

3. Imprezy integracyjno-sportowe : - wynagrodzenie nauczycieli (2 nauczycieli razy - 4 imprezy razy x 400 zł ) x 2 nauczycieli - 3 200,00

4. Pochodne od wynagrodzeń (ok. 19%) - 9 351,00 zł

5. Imprezy integracyjno-sporotwe: sportowe - dyplomy, nagrody, woda mineralna dla dzieci (- 120 dzieci razy x 100 zł ) - 12 000,00 zł

6. Reklama - zakup toneru, papieru, wydruk plakatów - 800,00 zł

7. Zakup środków czystości (dla szkoły w której będzie realizowany projekt) - 800,00

8. Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 86 00073 072,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Dobry start - lepsza przyszłość - zgoda dyrektora.pdf