Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 23:16:20
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulicy SaskiejZwycięzców

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami. , poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.059793233871460542893409729
szerokość geograficzna: 52.2345952328569231022922696525

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Saska Zwycięzców

Istotne informacje o lokalizacji

odcinek od al. Waszyngtona do ul. BrazylijskiejFrancuskiej do Wału Miedzeszyńskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerówa pasy zieleni niskiej (trawniki) poszerzone, ogrodzone i obsadzone bylinami lub pnączami. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Ze względu na parkowanie równoległe na chodniku kształt mis może być trapezowy. Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone należy zrobić większe misy - zieleńce.W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.Zakres projektu:

A. Strona północna:

1) odcinek Francuska - Katowicka: rewitalizacja 9 drzew dużych (3 młode drzewa - tylko ogrodzenie mis i ich obsadzenie bylinami)

2) róg z ul. Katowicką: zagospodarowanie dwóch zieleńców - ogrodzenie wygrodzeniami, nasadzenie bylin oraz 3 drzew (bez wymiany podłoża)

3) odcinek Katowicka - przejcie dla pieszych przy liceum: rewitalizacja 5 drzew dużych, poszerzenie zieleńca o 1 m, wygrodzenie i obsadzenie bylinami.

B. Strona południowa:

4) odcinek Francuska - Zakopiańska: rewitalizacja 2 drzew dużych

5) odcinek Zakopiańska - parking przy ul. Zwycięzców 4: tylko obsadzenie zieleńców bylinami (bez wygradzania)

6) odcinek przed bud. Zwycięzców 4: poszerzenie zieleńca o 1 m (na długości poszerzenia chodnika), wygrodzenie i obsadzenie całego zieleńca

Uwaga: zamiast bylin mogą być też sadzone krzewy lub pnącza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicy Saskiej i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modernizacja istniejących mis 33 16 drzew : projket budowlano-wykonawczy, rozbrukowanie nawierzchni, wymiana podłoża, ułożenie nawierzchni, posadzenie i 3-letnia pielęgnacja bylin w misach, wykonanie wygrodzeń i oznakowania.dużych: 16 x 4 tys. = 64 tys.

Poszerzanie, wygrodzenie i obsadzenie zieleńców: 30 tys.

Projekty i tabliczki: 12 tys.

Razem: 106 000 zł


Całkowity koszt projektu: 106 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja bylin


Całkowity koszt eksploatacji: 2 043,30 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf