Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-11 10:52:11
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni ulicy Zwycięzców

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0542893409729
szerokość geograficzna: 52.2310229226965252310229226965

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Zwycięzców

Istotne informacje o lokalizacji

odcinek od Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew a pasy zieleni niskiej (trawniki) poszerzone, ogrodzone i obsadzone bylinami, krzewami lub pnączami ( w miejscach gdzie będzie to możliwe bez kolizji z systemami korzeniowymi istniejących drzew). Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd

w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodamiwykorowane i wygrodzone płotkami zabezpieczającymi przed samochodami, w miejscach gdzie nie będzie kolizji z systemami korzeniowymi drzew.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża, w miejscach gdzie będzie to technologicznie możliwe, muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).W ramach projektu, w miejscach gdzie będzie to technologicznie możliwe, misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.Zakres projektu:

A. Strona Stron północna:

1) odcinek Francuska - Katowicka: rewitalizacja 9 drzew dużych (3 młode drzewa - tylko ogrodzenie mis i ich obsadzenie bylinami) 2) róg z ul. Katowicką: zagospodarowanie dwóch zieleńców - ogrodzenie wygrodzeniami, nasadzenie bylin oraz 3 drzew (bez wymiany podłoża) 3) odcinek Katowicka - przejcie 7 drzew dużych oraz 5 młodych drzew

oraz wygrodzenie płotkami typu ZOM przedmiotowych mis.

2) odcinek Katowicka - przejście dla pieszych przy liceum: rewitalizacja 5 drzew dużych, poszerzenie zieleńca o 1 4 m, wygrodzenie i obsadzenie bylinami.

B. Strona południowa: 4

3) odcinek Francuska - Zakopiańska: rewitalizacja 2 drzew dużych 5oraz wygrodzenie płotkami typu ZOM przedmiotowych mis.

4) odcinek Zakopiańska - parking przy ul. Zwycięzców 4: tylko obsadzenie zieleńców bylinami (bez wygradzania) 6

5) odcinek przed bud. Zwycięzców 4: poszerzenie zieleńca o 1 m (na długości poszerzenia chodnika), wygrodzenie i obsadzenie całego zieleńca.Uwaga: zamiast bylin mogą być też sadzone krzewy lub pnącza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicy i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy o wymiarach mniejszych niż 4 m2 muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów niektóre misy muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt (budowlano-wykonawczy oraz organizacji ruchu) - 13 000 zł

Modernizacja istniejących mis 16 drzew dużych: 16 x 4 tys. = 64 tys. Poszerzanie, wygrodzenie i obsadzenie zieleńców: 30 tys. Projekty i tabliczki: 12 tys. Razem: 106 000 19 drzew – 92 540 zł

Wygrodzenie terenów zieleni – 19 400 zł

Posadzenie krzewów – 45 290 zł

1 roczna pielęgnacja drzew – 760 zł

1 roczna pielęgnacja krzewów – 4 250 zł

Oznakowanie projektu – 3 000 złRazem -178 240
Całkowity koszt projektu: 106 000178 240,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja bylin

roczna pielęgnacja drzew – 760 zł

roczna pielęgnacja krzewów – 4 250 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 0435 010,30 00

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznejZwycięzców Załącznik - zmiany.pdf